Bedsteforældrenes Klimaaktion

Bedsteforældrenes Klimaaktion

ENGLISH

Bedsteforældrenes Klimaaktion

Vedtaget på landsmødet 21. – 22. august 2021

Landsbevægelsen

A. Generelt

 1. Bedsteforældrenes KlimaAktion er skabt, fordi vi frygter for kommende generationers fremtid og ønsker at sikre den. Klimaforskningen peger på, at det haster voldsomt. Bedsteforældrenes KlimaAktion samler alle, som vil hjælpe med indsatsen mod klimaforandringerne. Vi er en gruppe med en vis alder og sammen bidrager vi med erfaring, viden, etisk ansvarlighed og kreativitet. Vi er ikke partipolitiske, vi samarbejder bredt med alle – unge, børn og voksne – foreninger, virksomheder og offentlige instanser – alle som aktivt går ind for samme sag.
 2. Bedsteforældrenes KlimaAktion er en græsrods- og aktivistbevægelse, som har en fælles identitet via Bedsteforældrenes kernefortælling med krav til en ansvarlig klimapolitik og mærkesager, som ses i vores grundlag.
 3. Vores fælles grundlag kan læses her: https://www.bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk/skal rettes
 4. Vi har et fælles logo med teksten Bedsteforældrenes Klimaaktion i BKa-farven eller evt. i andre farver (dog ikke farver, som er identiske med politiske partiers).
 5. Bedsteforældrenes KlimaAktion er en medlemsgruppe af Klimabevægelsen i Danmark.

B. Medlemskab

 1.  Alle bedsteforældre og andre cirka 50+ kan blive medlemmer.
 2.  Medlemskab er kun muligt via en lokalgruppe.
 3.  Kontingent er frivilligt, men alle medlemmer opfordres til at betale et årligt beløb, der udmeldes af tovholdergruppen. Derudover opfordre alle medlemmer til også at melde sig ind i “Klimabevægelsen i Danmark” – se

C. Organisering

 1. Bedsteforældrenes KlimaAktion (landsbevægelsen) holder landsmøde hvert 1 – 1½ år. Alle medlemmer af en lokalgruppe kan deltage i landsmødet med stemmeret.
  1.  Beslutninger på landsmøde tages med almindeligt flertal. Dog skal grundlag og den fælles forretningsorden vedtages med 2/3 flertal.
  2. Udover dette vedtager landsmøde sin egen forretningsorden.
 2. Hver lokalgruppe vælger en tovholder samt en tovholdersuppleant, der står for kontakt og koordinering med de øvrige lokalgrupper.
 3. Tovholderne fra lokalgrupperne mødes ca. 6 gange årligt – enten fysisk eller digitalt.
 4. Tovholderne skiftes til at være tovholder/mødeleder på tovholdermøderne (udsende dagsorden, diverse praktisk vedr. sted og forplejning) og referent. Tovholdergruppen organiserer derudover selv arbejdet og aktiviteterne.
 5. Referater fra tovholdermøderne lægges på vores fælles drev (se nedenfor).
 6. Tovholdergruppen varetager kontakten til Klimabevægelsen i Danmark, herunder udpeger de en primær og en eller flere sekundær kontaktperson til Klimabevægelsen i Danmark.
 7. Tovholdergruppen varetager også kontakt til de øvrige klimabevægelser – Folkets Klimamarch, Fridays for Future, Rådet for Bæredygtig trafik, Bevar Jordforbindelsen, ansvarlig fremtid m.fl. Dette forhindrer ikke lokalgrupperne i at have selvstændige samarbejder med disse og andre bevægelser.
 8. Tovholdergruppen udpeger en økonomiansvarlig, der står for landsbevægelsens fælles økonomi og er ansvarlig for den basisbevilling og andre bevillinger, der tilflyder fra Klimabevægelsen i Danmark, fundraising og andre kilder – herunder den fælles mobile pay konto og andre fælles konti. Se nedenfor under punktet om økonomi vedr. disponering af disse midler.
 9. Den enkelte lokalgrupper beslutter selv sin egen organisering og procedurer, som blot skal ligge indenfor rammerne af vores fælles grundlag og forretningsorden for Bedsteforældrenes KlimaAktion (landsbevægelsen).
 10. Landsmødet eller tovholdergruppen kan nedsætte fælles aktivist- eller arbejdsgrupper på tværs af lokalgrupperne. En sådan gruppe skal have et kommissorium, der fastlægges af Landsmødet eller tovholdergruppen. En aktivist- eller arbejdsgruppe skal have en eller flere kontaktperson(er)/tovholder(e), som resten af medlemmerne i Bedsteforældrenes KlimaAktion kan henvende sig til og som varetager kontakten til tovholdergruppen.
 11. Tovholdergruppen kan udpege en kontaktperson af sin midte, som pressen og andre kan have som indgang til Bedsteforældrenes KlimaAktion (landsbevægelsen).

D. Spilleregler for officielle udtalelser, tilslutning til demonstrationer og øvrige initiativer


Som udgangspunkt vil vi stå stærkest, hvis udtalelser, appeller og andre officielle henvendelser til regeringen, landspolitikere og andre nationale og internationale magthavere kommer fra et Bedsteforældrenes KlimaAktion som samlet landsbevægelse. Det samme gælder tilslutning til demonstrationer og andre aktiviteter eller initiativer.
Men ofte opstår initiativet lokalt, og derfor må det ikke være for besværligt at følge et sådant initiativ til dørs.

Vi har derfor følgende retningslinjer:

 1. Udtalelser, initiativer m.v. skal ligge indenfor vores fælles grundlag.
 2. Udtalelser, initiativer m.v., der vedrører lokale forhold, udformes og godkendes i lokalgruppen, hvorefter det kan udsendes. Det er herefter op til initiativtagerne at vurdere om resten af Bedsteforældrenes KlimaAktion bør orienteres. Hvis dette er tilfældet, er det tovholderens opgave at sørge for informationen.
 3. Udtalelser, initiativer m.v., der opstår lokalt, men vedrører nationale og internationale forhold bør så vidt muligt søge opbakning fra de andre lokalgrupper. Det kan ske ved henvendelse til Tovholdergruppen, som tager stilling til om de kan tilslutte sig. Tovholderne bør så vidt muligt nøjes med at tage stilling til udtalelsens eller initiativets budskab, og mindre til detaljerne. Dette for ikke at besværliggøre proceduren. Det er derefter tovholdernes opgave at underrette lokalgrupperne og begrunde tilslutning, forbehold eller afslag.
 4. Det er den enkelte lokalgruppe, der selv beslutter retningslinjer for, hvornår deres tovholder kan tilslutte sig en udtalelse eller et initiativ på lokalgruppens vegne.
 5. Hvis udtalelsen eller initiativet ikke møder opbakning i Tovholderteamet, kan udsendelse eller tilslutning kun finde sted med understregning af at det kun er lokalgruppen, eller en række lokalgrupper der står bag.
 6. Kun undtagelsesvis bør der sendes ikke-lokale udtalelser ud eller gives tilslutning til ikke-lokale initiativer, uden der er søgt opbakning fra de andre lokalgrupper. Hvis dette skønnes nødvendigt alligevel, f.eks. af tidsmæssige årsager kan det kun ske med underskrift/tilslutning af den lokale gruppe, som efterfølgende orientere Tovholderteamet og begrunder hvorfor der ikke er søgt national opbakning.
 7. Endelig kan Tovholdergruppen i hastende situationer selv tage initiativ til udtalelser eller tilslutte sig initiativer, som efterfølgende skal konfirmeres i lokalgrupperne.
 8. Tovholdergruppen kan ligeledes beslutte at udforme en udtalelse sammen med en arbejdsgruppe i en af lokalgrupperne, eller uddelegere det til en tværgående gruppe fx en kommunikationsgruppe. Medmindre der er tale om hastende situation, skal der først søges tilslutning fra de øvrige lokalgrupper inden offentliggørelse – jf. ovenstående nr. 2 og 3.

E. Kommunikation

Bedsteforældrenes KlimaAktion har følgende egne kommunikationskanaler (internt og eksternt):

Hjemmesiden

 1. Hjemmesiden er lavet specielt til Bedsteforældrenes KlimaAktion. Her kan lokalgrupperne fortælle folk om deres arbejde og arrangementer. På forsiden samles afdelingernes arrangementer og artikler.
 2. På hjemmesiden findes desuden en fælles aktivitetskalender, som vedligeholdes, af de enkelte lokalgrupper.
 3. Derudover er der et indbygget forum, kaldet Bedstebogen, hvor kun medlemmer har adgang. Man skal være oprettet og have adgangskode for at logge på.
 4. På Bedstebogen er der et forum for hver lokalgruppe. Derudover kan der oprettes fora for specielle emner, for arbejdsgrupper m.v.
 5. Hjemmesiden administreres af kommunikationsgruppen, en lokal administrator fra hver lokalgruppe og en webmaster. Frivillige hjælpere kan medvirke.
 6. Hjemmesiden fungerer også som fælles medlemskartotek, hvor vi kan udveksle kontaktoplysninger på hinanden m.v. Det er frivilligt at lægge sine oplysninger op. Hjemmesidens privatlivspolitik findes på siden.

Den åbne Facebook side

 1.  Bedsteforældrenes KlimaAktion har en åben og offentlig Facebook side. Landsmødet eller tovholdergruppen nedsætter en arbejdsgruppe (administratorgruppen), der fungerer som administratorer og moderatorer for siden. Derudover kan landsmødet eller tovholdergruppen udpege midlertidige eller længerevarende redaktører, der har rettigheder til at lægge indlæg op uden det først skal igennem en administrator/moderator.

Medlemsgruppe på Facebook

 1. Bedsteforældrenes KlimaAktion har også en medlemsgruppe på Facebook. Her kan alle medlemmer lægge indlæg op. Administratorgruppen fungerer også som administratorer og moderatorer for denne side.


Fælles drev til deling af dokumenter

 1.  Klimabevægelsen i Danmark har et fælles drev (i “skyen”) (pt. et Google drev), hvor Bedsteforældrenes KlimaAktion har et eget område til deling af dokumenter, billeder og andet materiale.

F. Økonomi

 1. Den fælles økonomi for Bedsteforældrenes KlimaAktion – herunder vores mobile pay konto hos Klimabevægelsen i Danmark samt vores egne øvrige konti – administreres af den økonomiansvarlige under ansvar overfor landsmødet og imellem landsmøderne overfor tovholdergruppen. Den økonomiansvarlige skal være i løbende dialog med Klimabevægelsens bogholder.
 2. Bedsteforældrenes KlimaAktion disponerer årligt over et mindre årligt grundbeløb fra Klimabevægelsen i Danmark. Dette beløb samt beløb indsamlet på vores fælles mobile pay konto disponeres af tovholdergruppen ud fra hvad der understøtter det fælles formål bedst. Alle øvrige midler fra Klimabevægelsen i Danmark til Bedsteforældrenes KlimaAktion, disponeres også af tovholdergruppen gennem den økonomiansvarlige.
 3. For så vidt det kan prioriteres indenfor vores samlede fælles økonomi ydes der hel eller delvis rejserefusion for tovholderne i fm. fysiske møder.
 4. Lokalgruppen skal rette sig efter den økonomi-ansvarliges anvisninger. Vi aftaler fundraising i fællesskab, for at støtten skal komme flest muligt til gode. Dog kan den enkelte lokalgruppe have egen fundraising til konkrete lokale aktiviteter.
 5. De enkelte lokalgrupper administrerer herudover selv deres egen økonomi.
 6. Bedsteforældrenes KlimaAktion (landsbevægelsen) og medlemmerne hæfter kun for de midler, der til enhver tid findes på ovennævnte konti.

Hent BKAs forretningsorden som pdf-fil