Links til undersider

Viden

Fra os til verden

Høringssvar om biodiversitet Silkeborg
Silkeborg, den 10. februar 2022

Tværsektorielt høringssvar om biodiversitet.

Af Silkeborg kommunes oplæg til en biodiversitetspolitik fremgår, at der arbejdes for en bred indsats og for ‘bynaturen’ iht. nedenstående punkter:

Oplægget til høringen giver et bredt, nuanceret og relevant bud på, hvordan Silkeborg kommune kan understøtte udviklingen af bedre trivselsmuligheder for flora og fauna, der som meget andet er under stærkt pres fra menneskets aktiviteter og sammenstimlen på mindre og mindre områder.

Den usunde konkurrence, der pågår mellem kommunerne om at koncentrere mange mennesker på mindre arealer, har i årtier skabt et stigende forfald i menneskets forhold til omgivelserne med voldsomme konsekvenser for andre arter end mennesket selv, samtidig med et fald i forståelsen af naturens betydning for mennesket selv, og i et overordnet perspektiv en manglende respekt for de klimatiske forhold, der i sig selv vil underminere overlevelsesmulighederne for alle.

I Silkeborg kommune er vi i den særskilt gunstige situation, at det basale naturgrundlag er varieret og giver et godt grundlag for en rigere biodiversitet, og de tiltag, der summes op i forslaget til indsatsen for yderligere udvikling af biodiversiteten, giver gode muligheder for forbedringer.

Som punkt 1 skal vi derfor foreslå for at understøtte dette, at der i skolernes og daginstitutionernes hverdag fokuseres på naturlære både teoretisk og praktisk. Det sidste kan ske ved at genoptage traditionen med ‘skolehaver’, hvor børnene får konkret kendskab til årets gang i naturen.

Til at drive denne indsats bør kommunen ansætte en konsulent med pædagogisk ekspertise i formidling og organisering af havedrift, der udvikler størst mulig biodiversitet, samtidig med at børnene producerer afgrøder, der kan indgå i skolens madlavning.

Kommunen sikrer arealudlæggelse i forbindelse med institutionerne/skolerne hertil.

I takt med den massive koncentration af befolkningen på stadig mindre arealer forsvinder mulighederne for at opleve og opbygge biodiversiteten, men det kan selvsagt kompenseres med ovenstående tiltag.

Vi har registreret intentionerne og understøtter disse, som de er beskrevet i høringsforslaget, og herunder ønsker vi i denne sammenhæng at pege på muligheder for at forbedre bynaturen som beskrevet nedenfor.

Vi arbejder for
At minimere arealer med hyppigt og kortklippet græs i græsplæner og vejrabatter og minimere fast belægning i de grønne områder.
At bevare gamle træer i parker, alléer og bynære skove til gavn for trælevende arter.
At udplantning af nye bytræer, buske og urter vil ske med hjemmehørende arter som bedst understøtter fødegrundlaget for pattedyr, fugle og insekter.
At udlægge flere sten, mere dødt ved og flere kvasbunker i byernes grønne områder for at skabe flere og større variation i levesteder.
At nye, rekreative arealer anlægges så de understøtter en mere rig og varieret natur.
At sikre levesteder for dyr og planter i byen ved at tilpasse driften, så den tager højde for arternes forskellige livsstadier.
At samtænke klimatiltag med hensyn til natur og biodiversitet, så klimatilpasning i videst mulige omfang også gavner biodiversiteten og giver byens borgere adgang til flere naturoplevelser
At skabe sammenhæng mellem grønne områder i og udenfor byen, så de kan fungere som grønne kiler.

Som punkt 2 skal vi derfor pege på, at vi anser det for nødvendigt at kombinere disse tiltag med en indsats i andre sektorer og vil her pege på BKa’s høringssvar til den sidst vedtagne Kommuneplan, der rækker frem til 2032, hvor vi har foreslået at skabe mere byrum ved at udtage vejbaner og ensrette trafikken fra Balle Kirkeby frem til rundkørslen for enden af Frederiksberggade (bilag 1), og derved nedbringe trafikpresset på Silkeborg centrum, hvilket giver mulighed for at skabe grønne oaser og oplevelsesrum på de nuværende parkeringsarealer.

En sådan løsning vil give mulighed for at trække naturen ind i byen og dermed forstærke ovenstående intentioner, samtidig med at luftkvalitet, støjniveau og livskvalitet forbedres og biodiversitet kvalificerer oplevelserne i byrummet.

Som punkt 3 skal vi derfor anbefale, at der skabes en grøn helhedsplan for udviklingen af Silkeborg centrum, der osse indtænker arealerne omkring jernbanens vej gennem byen i denne sammenhæng, så disse indgår som grønne områder med plads til kreative udendørs aktiviteter. Den vedtagne supercykelsti til Lysbro vil her kunne forlænges på de udtagne vejbaner på Chr. 8’s vej og Frederiksberggade, og derved skabe god kontakt til butikscentret på Nørrevænget og til de attraktive badeanlæg i Almindsø, hvor parkering er problematisk, men hvor afstanden til centrum er overkommelig på cykel.

Tilstrækkelige p-faciliteter i nord og sydvest for enden af hovedfærdselsårerne vil skabe adgang til Silkeborg centrum med elbusser i pendulfart, der på længere sigt kan gøre Borgergade, Chr. 8’s vej og Frederiksberggade bilfri, og derved skabe en bilfri oase i Silkeborg centrum med høje trivselsmuligheder for beboere og gæster i byen og dermed muligheder for øget biodiversitet i samme omgang.

Som punkt 3 skal vi understrege, at ovenstående intentioner om bynatur bør udbredes til omegnsbyerne, således at de indtænkes i planlægningen mens tid er, således at mulighederne for øget biodiversitet overalt i kommunen forstærkes.

Bilag 1.Ved behov for yderligere inspiration/kontakt brug tlf. 40403357.


Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 2-3-2022

Set af 761

Alle Indlæg
Klimadagen i SilkeborgDiane McKennell - Silkeborg - 20-4-2023
Earth Overshoot Day Diane McKennell - Silkeborg - 25-3-2023
Arbejdspapir Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 15-1-2023
Til Silkeborg byrådKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 25-8-2022
Påmindelse - gruppemøde 17. maj 2022Diane McKennell - Silkeborg - 15-5-2022
Vinder vi klimakampen?Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 9-5-2022
Besøg hos 3F Bjerringbro-SilkeborgDiane McKennell - Silkeborg - 26-4-2022
Høringssvar om biodiversitet Silkeborg Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 2-3-2022
HærværksmotorvejenDiane McKennell - Silkeborg - 30-1-2022
BKa Silkeborg besøger MJADiane McKennell - Silkeborg - 11-10-2021
BKa Silkeborg besøger Midtjyllands AvisDiane McKennell - Silkeborg - 11-10-2021
Plakat fra AltforKlimaetDiane McKennell - Silkeborg - 10-10-2021
Alt for klimaet aktionDiane McKennell - Silkeborg - 7-10-2021
BKa Silkeborg på TorvetDiane McKennell - Silkeborg - 27-9-2021
Gruppemøde BKa Silkeborg Diane McKennell - Silkeborg - 15-9-2021
Stor klimademo den 25/9/2021Diane McKennell - Silkeborg - 29-8-2021
LandsmødeDiane McKennell - Silkeborg - 28-7-2021
LandsmødetDiane McKennell - Silkeborg - 28-7-2021
Nyt videoklip fra BKa SilkeborgDiane McKennell - Silkeborg - 21-6-2021
Bevar JordforbindelsenDiane McKennell - Silkeborg - 7-2-2021
Bidrag til BKa silkeborgKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 27-1-2021
Vi vil gøre Black Friday GRØNDiane McKennell - Silkeborg - 27-11-2020
BKa Silkeborg på TorvetDiane McKennell - Silkeborg - 31-10-2020
Klimamarch Silkeborg 5/9-2020Diane McKennell - Silkeborg - 8-9-2020
BKa Silkeborg på torvetDiane McKennell - Silkeborg - 29-8-2020
Folkets Klimamarch Diane McKennell - Silkeborg - 28-8-2020
Et kapløb med tidenKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 15-5-2020
David Wallace-Wells om drukningKurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 5-5-2020
Sammendrag af David Wallce-Wells: Den ubeboelige Klode (KLIM 2019)Kurt Wissendorf Møller - Silkeborg - 1-5-2020
Kalender
Julefrokost  
torsdag 14-12-2023 - 17.30 - 21.00
Sted:Nordisk Fælleshus, Nylandsvej 20
Sammenskudsjulefrokost. Tilmelding til Diane senest 10/12.
 
Arrangør: BKa Silkeborg, oprettet af Diane McKennell Afdeling: Silkeborg

Tidligere opslag

Overforbrugsdag 
lørdag 25-03-2023 - 11-13
Sted:Torvet Silbeborg
Gruppemøde 
onsdag 15-03-2023 - 15.30-18.30
Sted:Ndr. Fælleshus, Nylandsvej 20
Besøg hos Silkeborg Forsyning 
onsdag 15-02-2023 - 15.30-17.30
Sted:Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 18-01-2023 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Black Friday 
fredag 25-11-2022 - 15-17
Sted:Torvet, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 16-11-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Folkets Klimamarch 2022 
lørdag 29-10-2022 - 10.30
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 26-10-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde  
onsdag 21-09-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads, lokale 3
Vidensudvikling 
onsdag 14-09-2022 - 19-21
Sted:Medborgerhuset
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 24-08-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Skt. Hans fest 
torsdag 23-06-2022 - 16.30-?
Sted:hos Lars Holstein, Wibergsgade 12, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 15-06-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 17-05-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Møde hos FH Østjylland 
mandag 09-05-2022 - 15 -15.15
Sted:FH
Strategimøde BKa Silkeborg 
onsdag 27-04-2022 - 17-21
Sted:Nordisk Fælleshus, Nylandsvej 14-18, Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 22-03-2022 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde  
tirsdag 22-03-2022 - 15-17
Sted:Medborgerhuset Bindslevs Plads
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 23-02-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Gruppemøde 
onsdag 26-01-2022 - 15.30-17.30
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads, lokale 3
Gør Black Friday GRØN 
fredag 26-11-2021 - 15-17
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 24-11-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Folkets Klimamarch 2022 
lørdag 06-11-2021 - 12-15
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 30-10-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde 
onsdag 27-10-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset
Mini aktion 
mandag 11-10-2021 - 10-11
Sted:Midtjyllands Avis, Papirfabrikken, Silkeborg
Åben valgaften 
mandag 04-10-2021 - 19.30-21.30
Sted:Lunden, Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 02-10-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 22-09-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevs Plads
BKa Silkeborg på Bindslevs Plads 
lørdag 28-08-2021 - 10-12
Sted:Bindslevs Plads Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 24-08-2021 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads
Info møde om BKa 
onsdag 11-08-2021 - 15-17
Sted:Lunden, Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 26-06-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 24-04-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
onsdag 07-04-2021 - 15-17
Sted:Online
BKa Silkeborg på torvet 
lørdag 27-03-2021 - 11-13
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 04-03-2021 - kl. 15-17
Sted:Online jitsi
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 04-03-2021 - kl. 15-17
Sted:Online jitsi
Medlemsmøde BKa Silkeborg 
torsdag 11-02-2021 - 15-17
Sted:Online
Gør Black Friday GRØN 
fredag 27-11-2020 - 15-17
Sted:Torvet Silkeborg
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 08-09-2020 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 1
Klimamarch Silkeborg 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:
Gruppemøde BKa Silkeborg 
torsdag 27-08-2020 - 15
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 1
Gruppemøde BKa Silkeborg 
tirsdag 04-08-2020 - 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Gruppemøde Genstart BKa Silkeborg 
torsdag 11-06-2020 - kl. 15-17
Sted:Medborgerhuset, Bindslevsplads, lokale 3
Live foredrag - Klimaets krise 
tirsdag 26-05-2020 - 16.30
Sted:Online
Gruppemøde  
tirsdag 05-05-2020 - kl. 15
Sted:Silkeborg
Arbejdspapir BKa Silkeborg forår 23 
lørdag 00:00:00 -
Sted:

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!