Links til undersider

Grundlag og organisation i Aarhusafdelingen
Referater

Fra os til verden

PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL
Det Fælles Bedste og Aarhus Doughnut gruppe er i gang med at lave et portræt af Aarhus ift. de planetære grænser og FNs verdensmål:

- Hvor står vi i dag?
- Og hvad kan vi gøre for at skabe en klimavenlig by med trivsel for borgerne?

Vi ser på 4 ting:

1. Socialt – Hvad skal der til for at folk trives i denne by og kommune. Hvor står vi i dag?

2. Økologisk: Hvad skal der til for at Aarhus trives inden for vores naturs grænser. Hvor står vi i dag ift. CO2, vand, jord, biodiversitet mm.

3. Globalt ift. sociale spørgsmål - hvordan kan vi trives på måder som tager hensyn til alles trivsel? (ingen varer fra børnearbejde, slavearbejde, ulighed osv.)

4. Globalt ift. planetære grænser. - Hvordan kan vi trives og leve i Aarhus, så vi medvirker til en sund planet.
Og hvor står vi i dag ift. CO2-udledninger, havenes forurening og forsuring, nitrogen udledninger osv.?


Du kan læse vores konkrete spørgsmål ift. CO2 udledninger til forvaltningen / Teknik & Miljø her:

Vi undersøger 4 felter for at kunne lave portrættet. Vi prioriterer de to første højest og under pkt. 2 de røde emner.
1. Lokalt og Socialt – Hvad skal der til for at folk trives i denne by og kommune?
a. Helbred – Bolig – Vand – Mad
b. Forbundethed – Fællesskab – Mobilitet – Kultur
c. Fred og retfærdighed – Social ligestilling – Politisk stemme – Ligestilling/Køn/Etnicitet
d. Jobs – Indkomst – Uddannelse – Energi

2. Lokalt og Økologisk: Hvad skal der til for at Aarhus trives inden for levestedets naturlige grænser?
Det beskrives gennem disse 7 temaer:
2.1. Vandforsyning
2.2. CO2 optag via træer og planter, jord og hav – undersøges her
2.3. Beskyttelse af jorden mod mulderosion, forgiftning og udpining
2.4. Beskyttelse af biodiversitet
2.5. Luftforurening
2.6. Temperaturregulering via skov og vand
2.7. Vedvarende Energi fra sol og vind m.m.

3. Globalt / Socialt
a. Sundhed – Sundhed og Trivsel for alle / Forbrugsmønstres betydning for arbejdere i alle landes helbred / forurening / Udrydde sult og dårlig ernæring
b. Bemyndigelse/Empowerment – Retfærdighed for alle – Arbejdsforhold – Fred og sikkerhed – Ulighed ift. køn, social gruppe og etnicitet
c. Forbundethed – Globaliserings positive og negative effekter – Sund forvaltning af kemikalier og affald, minimal forurening
d. Være i stand til / Enable – Mulighed for kvalitetsuddannelse - Være erhvervsaktiv i værdigt arbejde

4. Globalt / Økologisk
a. Havenes forurening
b. Nitrogen (kvælstof)udledning
c. Overfiskning
d. Umådeholdent vandforbrug også i importerede varer
e. Umådeholden landforbrug også i andre lande
f. Klimaforandringer – CO2 udledninger
g. Luftforurening – også i andre lande pga. import
h. Affaldshåndtering

Portræt af Aarhus - 2. Lokalt og Økologisk
Hvad skal der til for at borgerne i Aarhus Kommune trives inden for planetens grænser
Nedenfor spørgsmål i forhold til punkt 2.2 ovenfor: Data for CO2-udledninger og CO2-bindinger.
2.2.1 Hele Aarhus Aarhus Kommunes Mål Aktuel status i 2020
Samlet CO2 udledning

Samlet udledning inklusive biomasse

Samlet udledning inklusive CO2 indlejret i (netto-)import

Samlet udledning inklusive international transport ved skibe, fly, tunge lastbiler
Aarhus når nul-udledning i 2030 –

Aktuel udledning: 1,3 mio. tons CO2.

Udledning 2030 forventes reduceret til 600.000 tons som bliver til nul ved:
1) Carbon capture storage og utilization optager de 400.000 tons, mens
2) transportindgreb reducerer med 200.000 tons.

Byvækst på årligt 5.000 og forventet sektorvækst har ingen klimaaftryk.

Klimaaftryk fra skibe og fly reduceres med 30% vha. CCU, power-to-x Aarhus udleder 1,3 mio. tons CO2 i dag

Hertil kommer CO2 fra:

*Biomasse – skønsmæssigt 900.000 tons i 2020. Vi efterlyser tal der præciserer CO2 udledningerne fra biomassens forskellige typer: Importeret /national – Halm/Træflis og træpiller. Eller i det mindste bekræfter ovenstående vurdering.

* Indlejret CO2 i nettoimporten af varer og tjenesteydelser

* Import samt international transport ved skibe, fly og lastbiltransport. Hvor meget CO2 gemmes skønsmæssigt i det?

* tal for hvor meget byens øgede CO2 udledninger som følge af byvækst på 5.000 personer årligt frem til 2030

* tal for øgede CO2 udledninger som følge af af almindelig vækst i byggeri, industri, landbrug, energiforbrug.

2.2.2. Energi - fokuspunkter Aarhus Kommunes Mål Aktuel status i 2020
Samlet energiproduktion 2020-2030 fordelt på kilder:

Vedvarende energi: Vind, sol, jordvarme, hav, luft

Biomasse

Power-to-x, kul, olie, gas

Energi-import: Omfang og energikilder

Ændringer i energiforbrug: Forventede reduktioner i energi, omstillinger fra fossil til el, som er baseret på vedvarende energi

Så langt med 100% vedvarende energi som muligt (ingen årstal)

Brug af mange energikilder, i fleksible systemer, med energilagring. Fortsat brug af biomasse, dog udfasning fra 2030 (ingen nærmere præcisering).

Vedvarende energi fra vind: Udbygning med 6-8 vindmøller, ingen havvindmøller.

Vedvarende energi fra sol: Udbygning med 13 km2 solanlæg

Samlet VE dækningsgrad 11% i 2030 ved forventet vækst, uden biomasse – Analyse ved DN klimapolitisk gruppe i Aarhus
Vi efterspørger data for forventede CO2e udledninger 2020 til 2030 fra de enkelte E-kilder til samlet Aarhus:

a. Kul, olie, gas
b. Biomasse fra træ, halm, flis
c. Affald
d. Biogas
e. Geotermi
f. Hav
g. Sol
h. Vind

Vi efterlyser tal, der fortæller hvordan de enkelte energi-produktionskilder forventes at udvikle sig andelsmæssigt af samlet energiproduktion og E-forbrug.


2.2.3. Transport - fokuspunkter Aarhus Kommunes Mål Aktuel status i 2020
Transport strukturen:

Overordnet transportstruktur med Park and Ride løsninger

Bymidte med minimum af biler

Kollektiv transport fra by-periferi til center vha. fleksible elbusser, letbane, cykler o.l.

Transportreduktion: samkørsel – deleordninger – decentrale arbejdspladser – mere cykling

Reduktion i CO2 udledninger. Langt færre fossilbiler. Flere el-biler men som samkørsel og deleordninger. El-baseret kollektiv transportmed el fra VE.
Flere cyklister og gående, anlæg for dette (supercykelstier etc.)


Det er kommunens ønske og plan, at persontransporten stiger max. 20% frem mod 2025.

Elbiler vil udgøre 45% af samlede antal biler i 2030. Der var i 2020
0,4 procent el-biler.

Der installeres ladernetværk til el-biler overalt i kommunen.

CO2 udledningerne reduceres med 200.000 tons CO2 i 2030. Da transporten udgør 50% af samlede CO2 udledninger i 2020 svarer dette til 1/3 af den samlede udledning.

Der er ingen konkrete politikker eller planer for, hvordan dette mål nås.

100.000 fossilbiler, hvoraf 4.000 er el-biler. Bilkøer og trængsel.

Gennemsnitligt 1,01 passagerer i bilen i myldretiden. Ingen samkørsel.

Planer for udvidelse af veje til biler. Tunnel under Marselis Boulevard. Udvidelse af motorvej til Randers. Udvidelse af havneanlæg med veje og transport.
Ønsker om Kattegatforbindelse.
Ønsker om motorvej til Grenaa forbi Aarhus Airport.

Ingen tegn på strukturelle ændringer.

Vi efterlyser tal for CO2- udledninger fra
• Transport i alt, 2020 og 2030
hvis muligt fordelt på:
• Biler
• Færger
• Fly
• Tung lastbilstrafik
• Tog/letbane
• Busser

Hvordan er det i 2020? Har man skøn for ændringerne frem til 2030?2.2.3. Byggeri - fokuspunkter Aarhus Kommunes Mål Aktuel status i 2020
Byggerisektorens klimapåvirkning:

Byggematerialers CO2 aftryk fordelt på:
• Højhuse
• Etageejendomme i øvrigt
• Parcelhuse

Energieffektivisering og -renovering af eksisterende boligmasse

Varme- og elforbrug. Aarhus har plan om byudvidelse vha. byfortætning og dermed højt byggeri.

Der er plan for tilflytning på 50.000 frem til 2030, i bymidte og i periferien.

Byggeriet konkrete udformning overlades til en vis grad til ’developere’, dvs. investorerne.

Aarhus Ø, Godsbaneterrænet, Banegraven samt de nye superhøjhuse angiver retningen i den form for byudvikling.

Man bygger overvejende i beton og ikke-bæredygtige materialer

Ingen officielle tal for CO2 fra byggeriet samlet – det efterlyser vi: Hvor stor en procent af det samlede CO2 står byggeriet for?

Er der CO2 regnskaber på det enkelte nybyggeri?

Er der CO2 tal for:
* udledning fra byggematerialer
* udledning fra drift, herunder
* udledning fra opvarmning
* udledning fra elforbrug

Hvad er gennemsnits CO2 udledningen på 1) et nyt parcelhus og 2) et nyt etagebyggeri?

Tal for byggeriets ressourceforbrug til fx vand

2.2.3. Landbrug - fokuspunkter Aarhus Kommunes Mål Aktuel status i 2020
Landbrugets dyrkningsformer og dets konsekvenser – industriel monokultur, brug af pesticider, round up, kunstgødning, pløjning, muldflugt og forringelse af muld,

Udledninger fra dyreproduktionen

Udledninger fra lavbundsjorde

Udledninger ifm. planteproduktionen

Brugen af fossile brændstoffer

Brugen af kunstgødning

Påvirkning på biodiversitet og økosystemer, herunder fugleliv

Ingen specifikke mål for landbrug udover ønske om færre fossile brændstoffer, mere cirkulær økonomi i værdikæder fra jord til jord, samt udtag af visse lavbundsjorde. Samlet virkning af foreslået indsats 2021-2024: En reduktion på 0,0069 % af kommunens samlede CO2 udledninger. Der er ingen officielle tal for landbrugets CO2 udledninger i Aarhus. I følge nationale tal står landbruget for 35% af al CO2 udledning, når importen medtages og 25% uden dette.

Landbruget optager 61% af jorden i Aarhus Kommune, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Dets fordeling på produktionstyper er den samme som for hele landet: 80% kødproduktion.

80% af den landbrugsjord som anvendes til planteproduktion går til produktion af dyrefoder.
Heraf en betydelig andel som producerer halm til brug i kraftvarmeværkerne.

Vi efterlyser tal for CO2 udledninger fordelt på:
• Grise
• Køer
• Høns og kyllinger
• Planteproduktion
• Gylle på markerne
• Skovreduktion
• Landbrugets brug af kunstgødning
• Landbrugets brug af fossile brændstoffer
• Lulucf tal
• Andel økologisk landbrug
• Landbrugets påvirkning af biodiversitet og vandmiljøer, drikkevand

Med venlig hilsen
Niels Aagaard
Det Fælles Bedste


- Aarhus - 18-3-2021

Set af 389

Alle Indlæg
Aktion på gågaden i Århus d. 19. november kl. 14-16.Hanne Chone - Aarhus - 16-10-2021
DemonstrationLisbeth Sørensen - Aarhus - 15-10-2021
blokade på Strøget i Århus, fredag 15. oktober kl ca 13Eddy Thomsen - Aarhus - 10-10-2021
Fredags aktion i Århus Thyra Bavngård - Aarhus - 6-10-2021
Bedsteforældrenes fredagsaktion den 17.september 2021 i AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-9-2021
ÅBENT BREV TIL BYRÅDET – AARHUS ER PÅ VEJ TIL 100% GREENWASHING - Aarhus - 22-3-2021
17 AMERIKANSKE NGOER TIL AARHUS BORGMESTER: STOP MED AT FÆLDE VORES SKOVE FOR AT FYRE MED TRÆER I AARHUS FJERNVARME - Aarhus - 19-3-2021
PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL - Aarhus - 18-3-2021
MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM - Aarhus - 11-3-2021
FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE) - Aarhus - 3-3-2021
Jeg ville ønske, at vi tog fejl...Gordon Vahle - Aarhus - 16-2-2021
Orientering fra Klimapolitisk gruppe - Aarhus - 14-1-2021
EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL. - Aarhus - 31-12-2020
Aarhus klimaplan som PixibogGordon Vahle - Aarhus - 3-11-2020
Anbefaling: Bliv klog på klimaet den 3. november kl. 20Gordon Vahle - Aarhus - 22-10-2020
”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
Bedsteforældre i flok til Folketingets åbningGordon Vahle - Aarhus - 5-10-2020
Aarhus klimaplan rager jer! Lyt med den 30. september kl. 19!Gordon Vahle - Aarhus - 29-9-2020
DEBATAFTEN OM AARHUS KLIMAPLAN - Aarhus - 17-9-2020
Opdragelse til livsmod og bæredygtighed - Aarhus - 14-9-2020
KLIMAPLAN for et BÆREDYGTIGT AARHUS - Aarhus - 26-8-2020
OPRÅB – NU er der brug for ALLE !Birgitte Saviera - Aarhus - 24-8-2020
Klimakor aflystMarianne Christesen - Aarhus - 10-8-2020
Debatmøde om klimaplan 18. august ER AFLYSTGordon Vahle - Aarhus - 31-7-2020
KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen - Aarhus - 12-7-2020
Et historisk øjeblik: I går blev der dannet et Klimaborgerråd i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 25-6-2020
Link til BKas deltagelse i Klimateltet 2020Gordon Vahle - Aarhus - 17-6-2020
BEDSTEFORÆLDRENES KLIMAAKTION I AARHUS HAR LAVET DENNE SANG OM BALTIC PIPE OG NORDSØOLIEN - INGEN 8. UDBUDSRUNDE ! - Aarhus - 17-6-2020
2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I, - Aarhus - 14-6-2020
Plan for udbygning af vedvarende energi i Aarhus - Aarhus - 11-6-2020
Tre hektiske klimadageGordon Vahle - Aarhus - 10-6-2020
Virtuelt Folkemøde - Plan B - Aarhus - 8-6-2020
KAJAK DEMONSTRATION I MORGEN 29. MAJ KL. 11 MOD BALTIC PIPE - STØT BORGERFORSLAGET OM ANNULLER BALTIC PIPE - Aarhus - 28-5-2020
REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE - Aarhus - 24-5-2020
5 AFGØRENDE PRINCIPPER FOR EN ØKONOMI EFTER VÆKSTEN - Aarhus - 22-5-2020
Bæredygtig Trafik i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 20-5-2020
Vil du sparre om de 13 partnerskaberGordon Vahle - Aarhus - 16-5-2020
Nyt borgerforslag vil stoppe Baltic PipeGordon Vahle - Aarhus - 11-5-2020
Klimakoret - SommerfugleeffektenGordon Vahle - Aarhus - 4-5-2020
Kalender
Vidensgruppemøde  
mandag 25-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Næste møde afholdes mandag 25. oktober. Alle velkomne.
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
mandag 01-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Møde mellem gruppe-koordinatorerne
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 09-11-2021 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30 Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
tirsdag 30-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4
Møde mellem gruppekoordinatorer
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 09-12-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30. Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Tidligere opslag

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 12-10-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Hvordan dækker vi fremtidens energibehov i Aarhus? 
torsdag 07-10-2021 - 17-19
Sted:Rampen Dokk 1
Møde i vidensgruppen 
onsdag 06-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Koordinationsmøde  
mandag 04-10-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 01-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
God kamp! Kommunalvalg 2021 - Vælgermøde 
tirsdag 28-09-2021 - 19-22
Sted:Rådhushallen Aarhus
Dejlig er Jordens Dag 
søndag 26-09-2021 - 15-1730
Sted:Domen på Aarhus havn, Inge Lehmansgade 2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 24-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 17-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 16-09-2021 - 14:30 - 18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.1
Respekt for naturen 
onsdag 15-09-2021 - 14:30 -16:30
Sted:Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
Møde i vidensgruppen 
fredag 10-09-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
onsdag 08-09-2021 - 17-19
Sted:Dokk1
Koordinationsmøde  
tirsdag 07-09-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimafolkemødet 
torsdag 02-09-2021 -
Sted:Kulturøpladsen, Middelfart
Hop i havet - for havets skyld 
søndag 22-08-2021 - 10-12
Sted:Fortevej 113, 8240 Risskov Ved Bellevue Strandpark
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 12-08-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde  
onsdag 04-08-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Fællesmøde 
tirsdag 22-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Borgermøde om klimavenlig transport 
lørdag 19-06-2021 - 13:30-15:30
Sted:Dokk 1, Aarhus, Rampen
Program for årets Klimafolkemøde offentliggøres 
tirsdag 15-06-2021 - 10:00
Sted:Klimafolkemødets hjemmeside/nyhedsbrev
Koordinationsmøde 
mandag 14-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Videns- og foredragsgruppen 
fredag 11-06-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61
Reopening af Danmark for Målene 
fredag 04-06-2021 - 10-20
Sted:Bispetorvet Århus
Fællesmøde 
torsdag 27-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimademo: Klimakrisen er ikke glemt 
onsdag 26-05-2021 - 16-18
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i vidensgruppen 
torsdag 20-05-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Virtuelt borgermøde om udviklingsplan for Amtssygehuset 
torsdag 20-05-2021 - 17-1830
Sted:Microsoft Teams, se link
Koordinationsmøde 
mandag 17-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Møde i videns- og foredragsgruppen 
tirsdag 04-05-2021 - 13-1430
Sted:Zoom
Klimamarch for en CO2 afgift i Danmark - Århus 
lørdag 24-04-2021 - 1430 - 1530
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i videns- og foredragsgruppen 
onsdag 21-04-2021 - 13:00
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 12-04-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 29-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Fællesmøde Aflyst 
onsdag 24-03-2021 -
Sted:Ukendt
Koordinationsmøde 
fredag 19-03-2021 - 13-15
Sted:Zoom
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 01-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Vidensgruppemøde i Århus 
torsdag 25-02-2021 - 16-17
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 22-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
torsdag 18-02-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 15-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 25-01-2021 -
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 18-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 11-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 17-12-2020 - 15:30-17:30
Sted:Vides ikke
Go green with Aarhus - virtuel konference 
onsdag 09-12-2020 - 9-12
Sted:Hjemme hos dig
Koordinatormøde - Sang AFLYST 
torsdag 03-12-2020 - 14:00 - 17:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 26-11-2020 - 15:00 - 17:30
Sted:Forslag
Koordinatorgruppemøde - sang AFLYST 
torsdag 12-11-2020 - 16:00 -18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 0
Aflyst Sang på St Torv Hør sommerfuglesangen! 
torsdag 12-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
tirsdag 10-11-2020 - 19-21
Sted:Grønnegade 10
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 10-11-2020 - 17-19
Sted:Grønnegade 10
AFLYST Sang på Store Torv 
torsdag 05-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
AFLYST Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
torsdag 05-11-2020 - 12:00
Sted:fairbar, Klostertovet 6
Kampen om klimaet 
tirsdag 03-11-2020 - 20:00-20:30
Sted:Hos dig selv
Sang på Gaden AFLYST 
fredag 23-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde Bemærk ændret tidspunkt 
torsdag 22-10-2020 - 16:00-18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Sang på Gaden 
torsdag 15-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 12-10-2020 - 10-12
Sted:Gl. Kirkevej 128, Hjortshøj
Sang FLYTTET til Møllestien 
torsdag 08-10-2020 - 15-16:15
Sted:Grønnegade 10
Koordinatormøde 
torsdag 08-10-2020 - 16:30 - 18
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Foredrag: FNs Verdensmål 
tirsdag 06-10-2020 - 19-21
Sted:Via, Ceresbyen
Sang på Gaden 
torsdag 01-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
sang på Store Torv d. 1.10 aflyst 
torsdag 01-10-2020 - 15.00-15.30
Sted:aflyst
Debatmøde om klimaplan i Aarhus 
onsdag 30-09-2020 - 19-21:30
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Den grønne Ambassade 
fredag 25-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde 
torsdag 24-09-2020 - 15:30-18:30
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg
Møde i Klimaborgerrådet 
tirsdag 22-09-2020 - 19:00
Sted:Beboerhuset, Sølystgade
Koret mødes 
torsdag 17-09-2020 - 15:00 - 16:30
Sted:Monumentet i mindeparken
Koordinationsmøde 
torsdag 17-09-2020 - 16:30 - 17?
Sted:Monumentet i mindeparken
FÆLLESMØDE igen! 
torsdag 10-09-2020 - 15:30-18:00
Sted:Kulturhuset Kirkegårdsvej
Offentlig høringsmøde om mulig overdækning af banegraven 
tirsdag 08-09-2020 - 17:00 - 18:30
Sted:Virtuelt
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
tirsdag 08-09-2020 - 17-19
Sted:Dokk 1
Foredrag: Som gjaldt det livet 
mandag 07-09-2020 - 19-21
Sted:Dokk1
Den grønne Ambassade 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Folkets Klimamarch i Aarhus 
lørdag 05-09-2020 - 12:45 - 15:00
Sted:Den grønne Ambassade
Koordinatorerne møde 
torsdag 27-08-2020 - 15:30-18:30
Sted:hos Marianne (ikke zoom)
Aflysning af Fællesmøde 
torsdag 27-08-2020 - 15.30
Sted:
OPRÅB Demo mod Aarhus Klimaplan 
onsdag 26-08-2020 - 15:30
Sted:Rådhuset
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 04-08-2020 - 10-13
Sted:Væksthuset, Botanisk Have
Den grønne Ambassade 
lørdag 11-07-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 16-06-2020 - 15-16
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
Medlemsmøde for alle i BKa-Aarhus 
tirsdag 16-06-2020 - 16 - 18:30
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
BKa- indslag i klimateltet Plan B 
fredag 12-06-2020 - 10:30-11:20
Sted:Hos dig selv
Debatten på DR2 om klima 
torsdag 11-06-2020 - 20
Sted:Foran tvet
Klimatelt - Plan B 
torsdag 11-06-2020 - 9-19
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-06-2020 - 10-13
Sted:Risskov Havef. Have 9
Demonstration, Global Stop 5G Day 
lørdag 06-06-2020 - 13-16
Sted:Rådhuspladsen, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 02-06-2020 - 16-18
Sted:Botanisk Have
Koordinatormøde 
tirsdag 02-06-2020 - 13:30-15:30
Sted:Møllestien 48
Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus 
mandag 18-05-2020 - 20-22
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Naturmødet i Hirtshals 
torsdag 14-05-2020 -
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
onsdag 13-05-2020 - 10-13
Sted:Møllestien 48
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!