Links til undersider

Kontakt til Aarhusgruppen
Om os
Aarhus kommunes aktiviteter

Fra os til verden

FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE)
Hvad er det for en fremtid vi kæmper for? - Det har vi i klimapolitisk gruppe i BKa Aarhus forsøgt at formulere i en vision på baggrund af et udspil fra foreningen Det Fælles Bedste.

I stedet for altid at tage rollen som dem, der kritiserer andres dårlige planer og den manglende omstilling, så er her et forslag til, hvordan vi indretter os i fremtiden: Hvad er det for et Aarhus, vi arbejder for.

Vi håber at ngoer i andre kommuner vil lade sig inspirere til at lave visioner.

Vi tror at utopisterne er dem, der mener at vi i store træk - med lidt nye teknologier - kan fortsætte som nu med business as usual, og realisterne er dem, der formulerer den helt anderledes fremtid, som vi både kan og skal opbygge, hvis vi og kommende generationer skal have en fremtid.:)

Visionen er opdelt i følgende punkter:

1. En menneskevenlig by med lys og luft og grønt
2. En klimavenlig by – Aarhus som doughnut-by
3. En by med biodiversitet
4. Vi gentænker forholdet by / land
5. En by med social bæredygtighed
6. En by med grønne landsbyer og bykvarterer
7. En by for grønne iværksættere
8. En by med smukke huse og arkitektonisk kvalitet
9. En by med bilfri bymidte og grøn mobilitet
10. En by med blå og grønne kvaliteter
11. En by med aktive borgere, der planlægger fremtiden sammen med kommune og erhverv


1. En menneskevenlig by med lys og luft og grønt

Vi skal værne om
• Aarhus’ nærhed til natur og byens mange smukke huse
• En byudvikling, der respekterer bykvarterernes identitet og fremhæver byen som del af landskabet
• Et Aarhus hvor borgerne er de reelle byplanlæggere ikke ’developerne’, dvs. fremmede kapitalejere
• Et Aarhus, hvor lys og luft, CO2-optag og biodiversitet indtænkes i en grøn byudvikling

Aarhus ligger ved vandet. Overalt er der kort afstand til skov og strand. Nærheden til naturen er Aarhus’ DNA. Aarhus er fuld af smukke, gamle huse, pladser, parker, torve, fælleshuse og kolonihaveforeninger, der hver især skaber lommer af liv. Aarhus er en livlig by med mange kvaliteter og et rigt kulturliv. Aarhus er med rette kaldt for ’Smilets By’. Det vil vi værne om og udbygge.

Det store kig ind over byen og ud over havet bliver i øjeblikket langsomt udvisket af de betonhøjhuse, der hastigt skyder op overalt i byen og dens periferi. De truer med at besætte hvert ledigt lille åndehul. Det kan ikke fortsætte, så mister vi selve Aarhus’ sjæl. Og det bliver ’Kapitalens by’ i stedet for ’Smilets by’.

Derfor vil vi et Aarhus med lys og luft og grønt. Vi skal kunne gå i gaderne og mærke solen i stedet for skyggen fra høje huse. Vi skal bevare og bygge smukke huse med sjæl i stedet for ensartet firkantet grå beton, hvor alle byens kvarterer efterhånden kommer til at ligne hinanden og mister deres særlige identitet.
Vi vil et Aarhus med pladser og samlingssteder, hvor nogle arealer giver plads til borgernes selvudviklede, mangfoldige ideer, fx som på det gamle godsbaneareal. Med butikker og værksteder i bygningernes stueetager. Med mange grønne træer, planter og haver, og husfacader der er beklædt med grønt for at værne mod fremtidens hedebølger og samtidig lagre CO2.
Et Aarhus, hvor der systematisk skabes plads til biodiversitet – insekter, blomster, haver, grønne roof tops etc. Et Aarhus med fællesskaber, der skaber det liv og de aktiviteter, der udvikler en by til borgernes by, frem for developernes by.

Et Aarhus, hvor borgerne er de reelle planlæggere af deres egen bys udvikling som ramme om deres egne liv.


2. En klimavenlig by – Aarhus som doughnut-by

Vi skal udvikle
• Et bæredygtigt Aarhus indrettet efter planetens grænser og FN’s 17 verdensmål - Aarhus som doughnut-by

Aarhus skal være verdens mest klimavenlige by. Ikke i ord, men i virkelighed. Vi tager udgangspunkt i de planetære grænser og indretter al vores produktion, forbrug og livsstil efter det, så vi holder os inden for disse grænser.

Med vedvarende energi fra sol og vind, hav og luft (varmepumper), med jordvarme og geotermi. Med en mobilitet, der konsekvent tænker på fremtidige generationer og derfor omstiller til cykler, fodgængere, fælles transport med fleksible el-busser, letbane, og med park & ride i byens omegn.
- Med roadpricing og miljøzoner vil vi udfase fossilbilerne, omstille til el-biler, deleordninger og fremme samkørsel. Vi vil konsekvent tænke bæredygtighed ind i alle værdikæder i byggeri og fødevareforsyning.

Vi vil et Aarhus, hvor vi hjælpes om at holde vores liv og aktivitet inden for det, planeten kan bære, samtidig med at vi indretter os, så vi skaber social bæredygtighed i form af uddannelser, jobs, sundhed, lighed, inklusion, livskvalitet og sammenhængskraft i stedet for på den ene side millionærboliger og på den anden alt for mange der er marginaliseret. Det er dét, vi forstår som ’Aarhus som doughnut-by’.

Vi anvender Doughnut-økonomien som redskab til at gentænke samtlige vores økonomiske aktiviteter, så de bliver klimavenlige og socialt retfærdige. I samspil mellem borgere, kommune, stat og erhverv tager vi ansvar for at holde os inden for de planetære grænser som det miljømæssige loft og samtidig overholde FN’s 17 verdensmål som det sociale fundament.

Vi vænner os til at anskue samtlige vore aktiviteter – vores produktion, forbrug, livsstil og alle elementerne heri: energi, transport, byggeri, landbrug, industri etc. - ud fra fire perspektiver:

1. Et lokalt
2. Et globalt
3. Et socialt
4. Et økologisk

Og stiller for hvert af disse områder (byggeri, transport etc.) følgende spørgsmål:

Set i forhold til Aarhus som lokalsamfund:

A. Hvad skal der til for, at mennesker i Aarhus trives (socialt)?
B. Hvad skal der til for, at Aarhus trives som levested, som en del af naturen (økologisk, planetært)?

Set i forhold til Aarhus som del af et globalt system:

A. Hvad skal der til for, at vi i Aarhus respekterer mennesker over hele kloden (socialt)?
B. Hvad skal der til for, at vi i Aarhus respekterer hele planetens sundhed (økologisk, planetært)?


Det illustreres i denne figur fra økonomen bag Doughnutøkonomien, Kate Raworth, i udviklingsmodellen Doughnut Economics Action Lab (DEAL). Figuren anvendes af Amsterdams bystyre i dets arbejde med at blive en bæredygtig by i praksis, en doughnut-by:
3. En by og en kommune med biodiversitet


Vi skal udvikle
• Et Aarhus med respekt for og som del af naturen
• Et Aarhus, som beskytter og fremmer biodiversiteten
• Et Aarhus der efterligner naturens kloge økosystemer

Fremtidens Aarhus er grøn og biodivers. Det er arternes Aarhus. Vi beskytter og genopbygger bevidst og systematisk naturen og dens undere. I byen og i kommunen.

Vi indretter os som en del af naturen i stedet for som dens herskere og ødelæggere. Vi tænker byen som et økosystem, hvor alle dele er tænkt som led i en helhed, der holder på og renser vandet, lagrer CO2, fremmer insekter og planter, beskytter og genopbygger mulden.

Vi skaber plads til naturen – ikke betonen og asfalten – med åndehuller for dyrene. Hvor vi rejser skov og skaber vild natur flest mulige steder. Vores skove skal igen fyldes af store græsædende klovdyr, lysåbninger, natur der får lov til at være natur med plads til dens mangfoldighed af insekter og dyr.

I byen og i alle lokalsamfund indretter vi os bevidst biodiverst. Parcelhusenes haver giver plads til mangfoldighed. Parker, græsplæner, grønne arealer fyldes med liv i stedet for græsørken.
Urban farming – by-landbrug - får plads i byen.

Det bliver et fælles folkeligt projekt at skabe biodiversitet og liv. Og med handling følger håb.
4.Aarhus gentænker forholdet by / land

Vi skal udvikle
• Et af-urbaniseret Aarhus – vi skal ikke samle alle i en tætpakket storby
• Et Aarhus med attraktive, aktive og levedygtige landområder
• Et Aarhus der indretter nye bæredygtige bosætninger og gentænker hverdagslivet
• Et Aarhus hvor lokalsamfundene er arnested for udvikling, bæredygtighed og iværksætteri med grønne jobs
• Et Aarhus, hvor by og land spiller sammen på nye måder

Vi gentænker forholdet mellem by og land. Det er ikke klogt at samle alle i en tætpakket storby omgivet af kilometervide parcelhusområder og derom milevide arealer af ensartet kornmarker. Af-urbanisering er også en trend, en vigtig trend – vi skal ikke alle bo i byen – landsbyen har store sociale kvaliteter som skal understøttes med bl.a. god kollektiv trafik, samkørsel, lokale arbejdspladser.

Vi hjælpes om at omstille allerede eksisterende landsbyer i kommunen til bæredygtighed og indretter nye bæredygtige bosætninger ude i kommunen. Resultatet bliver små lokalsamfund med tæthed til natur, som gentænker hverdagslivet, så det bliver stadig mere bæredygtigt hele vejen rundt mht. energi, boliger, fødevarer og transport - med plads til selve livet, tiden, væren, kulturen og fællesskaber.
Vi gentænker by/land. Vi gentænker hverdagslivet: Hvad vil vi bruge dette ene liv til?

By og land spiller sammen. Landet producerer langt de fleste fødevarer på måder, der er klimavenlige og regenerative og dermed genopbygger muld og biodiversitet. Byen supplerer med urban farming, service og kultur. Og i både by og land skaber vi grønne virksomheder med grønne jobs. Lokalsamfundene er ikke længere sovebyer, de er arnested for udvikling, bæredygtighed og iværksætteri.

Og vi gentænker både landsbyerne og bylivet med rod i Danmarks stærke traditioner for andelsbevægelse og fælleseje.


5. En by med social bæredygtighed

Vi skal udvikle
• Et mangfoldigt Aarhus for alle
• Et Aarhus ikke kun er for rige mennesker
• Et Aarhus ikke kun for voksne mennesker
• Et fællesskabernes Aarhus
• Et menneskevenligt Aarhus

Aarhus skal være for alle. En multikulturel smeltedigel med plads til alle kulturer og etniciteter. Gellerup er vores eneste internationale bydel, dens kvaliteter nyder vi i et samspil.

De skæve eksistenser skal være med. De psykisk sårbare, de syge, de gamle, de ensomme ligeledes. Vi skal inddrage, inkludere og involvere. Skabe fællesskaber. Det er hårdt at stå udenfor. Ensomhed er en hård herre.

Det skal være muligt at få en bolig til en pris, der er overkommelig. Muligt at få et job, der er ordentligt og gerne grønt. Muligt at få en uddannelse, der gør dig selvberådende og glad. Muligt at indgå i et socialt fællesskab. Muligt at blive kulturaktiv, hvis du vil. Muligt at blive syg eller gammel uden at miste alt.

Fremtidens Aarhus er for alle, ikke kun for en elite af idealborgere med en travl og hektisk hverdag og mange penge på kontoen. Vi hjælpes, vi deles, vi samles, vi former i fællesskab i stedet for at gå bag høje hække i hver sin lille ø.
Derfor spotter vi dét, der skal være anderledes, og handler på det, åbent og i fællesskab. Aarhus skal ikke være pengenes by, det skal være borgernes by. Vi skal udvikle en Wise City – hellere end en Smart City.

Aarhus skal være menneskevenlig. Ikke et fortravlet, forpustet, stressende og smart mini-Manhattan.

Midtbyen er ikke børnevenlig – det skal der gøres noget ved. Hvorfor er der fx ingen legepladser i CERES byen? Børnene er vores fremtid; skal de gemmes væk i lejligheder, eller have plads i omgivelser med ro, træer, blomster og dyr?

Det er alt for svært at få lov til at bygge fællesskaber eller kollektiver i byen. Der skal findes modeller for realisering af kollektiver i byen. Ollekolle bofællesskaber til ældre. Ungefællesskaber til studerende. Familiefællesskaber, kollektiver og bofællesskaber, der deler faciliteter, køkken, hårde hvidevarer o.l.

Aarhus skal være fællesskabernes by og kommune.


6. En by med grønne ’bylandsbyer’ og bykvarterer

Vi skal udvikle
• Et Aarhus baseret på autonome, bæredygtige bykvarterer - ’by-landsbyer’
• Et Aarhus, bestående af selvstændige laug

Hvert kvarter skal have muligheden for at bevare og udbygge sin egenart. Nogle steder måske som ’by-landsbyer’ – dvs. bykvarterer, som har indrettet sig med landbyens kvalitet af nærhed og fællesskab.

Fx bykvarterer, som indretter sig med fælleshuse og fællesspisninger. Fælles gårdhaver med køkkenhave, kompost, kaniner, urter, værksteder, cykel-deleordninger. Bykvarterer med reparationscafeer, butikker med genbrug og fødevarer, grønne værksteder rundt i kvarteret, hvor man genbruger, up-cycler og producerer varerne til byens livsfornødenheder, dvs. alt det, der indgår i fremtidens grønne, enkle livsstil – vores tøj, møbler, elektronik, vore cykler, vore fødevarer osv. Og gør det på bæredygtige måder. Det suppleres med servicefunktioner, kultur, it, pc, og hvad der kendetegner et moderne grønt liv.

Aarhus og dets grønne bykvarterer understøttes af en række laug. - Lokale energilaug, som arbejder med lokale vindmøller til havs og på land, med solanlæg, varmepumper, energieffektivisering og -renovering af boliger, med jordvarme.
- Gårdlaug, der tilrettelægger et grønt fælles liv i fælles gårde. - Kulturlaug der får kulturlivet til at blomstre.
- Kvarterslaug, der varetager overordnede funktioner, som samler og udvikler de enkelte bykvarterer.

Laug er en organisering baseret på aktive fællesskaber. Og alle laug har som fælles overordnet mål at sikre lokalkvarterer, der hænger sammen socialt og holder sig inden for de planetære grænser.


7. En by for grønne iværksættere

Vi skal udvikle
• Et Aarhus med grønt iværksætteri og grønne jobs
• Et Aarhus der samarbejder om bæredygtige løsninger
• Et Aarhus hvor hver enkelt virksomhed tager ansvar for klima og miljø, og økonomisk overskud ikke længere er vigtigste parameter
• Et Aarhus, der vækster i livskvalitet, trivsel og kvalitetsprodukter med lang holdbarhed og stor kloderespekt
• Et Aarhus med lokale, klimavenlige forsyningskæder

Aarhus skal være byen, hvor grønne iværksættere får de bedste og mest optimale rammer. Et eksperimentarium i grøn omstilling og iværksætteri, der som en magnet tiltrækker denne type fremtidens erhverv.

Med innovationscentre, hvor erhverv og forskning spiller sammen med forbrugere og kommune om at udvikle fremtidens bæredygtige produkter.

Med bæredygtighedszoner, hvor alle virksomheder er opstartere, der hjælper hinanden, skaber synergier, ny grøn produktion og udvikling. Hvor ’virksomheden’ som koncept er gentænkt, så den passer til det 21. århundredes økonomi. Hvor fokus er at producere for at dække borgernes behov for livsfornødenheder på en måde, der er klimavenlig og økonomisk rentabel. Og som ikke længere udelukkende har fokus på den enkelte virksomheds overskud, uden ansvar for klima og miljø.

Virksomhederne producerer med bæredygtige materialer i processer, hvor hele værdikæden – herunder bygninger, transport og energi - er tænkt konsekvent klimavenlig. Man arbejder med cirkulær økonomi version konsekvent, hvor affald bliver genbrug og ressourcer.

Den blinde vækst standser, og i stedet vækster vi i livskvalitet, trivsel og kvalitetsprodukter med lang holdbarhed og stor kloderespekt.

85 CVR numre er startet på Godsbanens Institut for X. Aarhus skal give plads til start-ups uden penge; det kan blive fremtidens innovative vækstvirksomheder. Iværksætterkultur er med til at udvikle byen, også socialt, så vi skal støtte det.

Borgerne skal involveres i byens fremtidige produktion og økonomi. Borgernes livsstil er afgørende for, hvad der forbruges og dermed for, hvad der skal produceres. Vi skal erstatte varer, der er produceret på den anden side af kloden, med varer, der er lokalt produceret i bæredygtige processer.


8. En by med smukke huse og arkitektonisk kvalitet

Vi skal udvikle
• Et Aarhus, hvor bygningerne ikke kun er funktion, men har æstetisk og miljømæssig kvalitet
• Et Aarhus, hvor markedskræfterne ikke er definerende for byudviklingen
• Et Aarhus, hvor bygningerne giver liv til byen
• Et Aarhus, hvor der planlægges i fællesskab med og for borgerne
• Et Aarhus, hvor der udbygges med afsæt i en helhedsplan
• Et Aarhus, hvor bygningerne overholder maximum-målene for CO2-aftryk per areal

En smuk by starter med smukke huse. Som kombineres på måder, der skaber smukke ydre rum. Smukke huse har sjæl, de er farverige, spændende og fortæller historier om mennesker, liv og kreativitet. Alle smukke byer betager med deres smukke huse. Fra Prag til Wien, fra Amsterdam til Øgadekvarteret. De er ikke blot anonyme rammer i beton, stål og glas om travle liv på arbejde eller hjemme – ren funktion. Husene giver selv liv til byen.

Byen skal planlægges i menneskehøjde, med borgerne og for borgerne. Og de skal være meget grønnere, systematisk indtænke natur og biodiversitet. Politikerne skal kræve arkitektonisk kvalitet: De skal gøre byggeretterne billigere og til gengæld stille høje kvalitetskrav til byens rum og bygninger.

Politikerne skal fuldstændig holde op med at tillade så meget og så grimt byggeri. Og de skal konsekvent stille krav til bæredygtige løsninger. Ingen bygninger tillades, som ikke overholder maximum-målene for CO2-aftryk per areal.

Det må ikke være markedskræfterne der styrer udviklingen af byen, så får vi den by, vi er godt på vej til at få: Beton-øer, høje anonyme siloer af grå ensartethed, hvor ingenting blev bygget af kærlighed til livet eller respekt for borgerne.

Politikerne skal turde sige nej til de developere, som ikke skaber den gode by. Argumentet om, at behov for penge til velfærd nødvendiggør høje grundpriser og dermed accept af alt for højt og tæt byggeri er uacceptabelt – det er ikke velfærd for borgerne, og det er dårlig økonomi, dårlig byudvikling og dårlig klimapolitik på lang sigt.

For at understøtte den levende aktive by kan vi gøre som Hafen City i Hamburg: Stille krav om offentlige eller fælles funktioner i stueetagerne i den tætte by som betingelse for byggetilladelse.

Tidligere borgmester Bernard Jensen sagde: “Forny og bevar” - Et gammelt hus skal ikke automatisk nedrives. De bør så vidt muligt renoveres for der er masser af kulturarv i dem. Helhedsbetragtninger på husbevaring er vigtige, og mange fejl i gamle huse kan udbedres.

De enkelte bydele skal forbindes bedre, og der skal tænkes i hele bykvarterer, hvor vi bevarer bydelenes forskellige og særlige identiteter. Dette sker kun, hvis man arbejder med overordnet strategi og helhedsplanlægning og ikke kun med projekt-lokalplaner.9. En by med bilfri bymidte og grøn mobilitet

Vi skal udvikle
• Et Aarhus med bæredygtig transport og mobilitet
• Et Aarhus med velfungerende, fleksibel offentlig transport
• Et Aarhus for cykler og gående
• Et Aarhus uden fossilbiler og tung trafik i midtbyen
• Et Aarhus med Park & Ride-anlæg i periferien
• Et Aarhus med fartbegrænsning i forstæderne
• Et Aarhus, der deles om biler og kører sammen, på el

Aarhus er fossilbilernes by. 50 % af byens alt for store CO2 udledninger stammer fra trafikken, som skaber støj, luftforurening, massive trængselsproblemer, bilkøer, p-problemer og ventetider.

Trafikproblemerne er en af konsekvenserne af tæt og højt byggeri og manglende velfungerende offentlig transport. Aarhus skal være alt det modsatte: Plads til mennesker, plads til ro, plads til en grøn mobilitet, der ikke skader os. Vi skal fra ’mig først’ til ’os sammen’. Fra sort trafik til grøn trafik.

Aarhus skal være byen med grøn mobilitet. Bymidten gøres bilfri - bortset fra dem, der bor der, og den nødvendige vare- og personkørsel, fx til handicappede og ældre. Cykling får flere og langt bedre cykelstier. Vi skal have endnu flere kombinerede cykel- og gangstier, især sikre cykelruter fra forstæderne ind til Aarhus midtby. Nogle gader bliver cykelgader. Der bliver plads til at gå sikkert, i ro og uden støj, pludselig kan fodgængerne tale sammen.

I en ring rundt om Aarhus etableres Park & Ride anlæg. Hertil kører bilister ude fra, de parkerer og tager el-busser, letbane, cykler eller går videre. Systemet af el-busser gøres fleksibelt, med mange mindre busser som kører i faste ruter, også på tværs af byens indfaldsveje, som vi kender det fra mange af verdens storbyer. Offentlig transport gøres gratis.

Vi laver smallere vejudlæg i forstæderne, end vi gør i dag. Og skaber fx max 20km/t – zoner, så børn og fodgængere prioriteres. Vi skaber samkørselsordninger, GoMore-løsninger, hjemmearbejdspladser og deleordninger, hvor grupper af borgere deles om el-biler.

Der etableres el-ladenet, både i byen og i områderne udenfor. Vi indretter os med opladere i el-tankstationer, der kan anvendes af lejeboliger i byen. Elbiler får fortrinsret i visse gader, i visse vejbaner og til visse p-pladser. Fossilbiler udfases.

Biler er et gode der fortrinsvis lejes, ikke ejes. Ejede biler står ubrugte i over 90 % af tiden, og korte tur på under 3 km udgør over 50% af alle bilture. Biler – også el-biler - kræver store ressourcedræn, så vi deles om dem og tænker kollektivt. Og skaber hverdagsrammer, der begrænser trafikken.
10. En by og en kommune med blå og grønne kvaliteter

Vi skal udvikle
• Et Aarhus, der ser sig selv som en del af landskabet, både det blå og det grønne
• Et Aarhus, hvor byggeriet respekterer byens geografi og topografi
• Et Aarhus, der indtænker klima og biodiversitet på alle niveauer
• Et Aarhus, hvor skolerne underviser børn og unge i at respektere naturen og indgå aktivt i dyrkning af jorden

Byen er en del af landskabet, og byudvikling skal respektere landskabet. Der skal indtænkes klimatilpasning som et vigtigt element. Byens blå elementer (åen, bugten og søerne) og grønne områder (skove, parker, vild natur og lommeparker) skal have plads og opmærksomhed i byudviklingen.

Vandet skal kunne lagres, opsamles i vores jord, holdes tilbage af træer og planter og kun langsomt frigives til recirkulation i det økologiske kredsløb. Vådområder skal genetableres og landbruget indrettes med dyrkningsformer, der er konsekvent klimavenlige, regenerative og biodiverse.

Alle kommunens planprocesser skal reformeres nu, så de konsekvent indtænker klima og biodiversitet. Der skal være mange flere træer i byen og i kommunen. Begrønninger overalt af husfacader og gavle. Grønne hustage, hvor det er muligt. For at gøre en reel forskel for klimaet tænkes i træers kronearealer frem for antal. De gamle træer skal så vidt muligt bevares. De har den bedste kvalitet og den største biodiversitet. Der tænkes i vild natur overalt, hvor det lader sig gøre. Tænkes i biodiversitet og artsmangfoldighed.

Der skal være meget mere natur og grønne helheder, når nye projekter kommer til. Det er ikke godt nok med “arkitektgrønt drys” på projekt-visualiseringer og så en simpel græsflade (hvis noget overhovedet) i det endelige resultat. Der må ikke reduceres i eksisterende natur, som det er sket med Godsbanens ‘grønne kile’, der er blevet voldsomt reduceret i areal.

Skolerne bliver grønne skoler, og eleverne - fra grundskoler til tekniske skoler, produktionsskoler og gymnasier - uddannes i at indtænke natur og biodiversitet i alle dele af hverdagslivet. Skolerne får skolehaver og væksthuse, hvor eleverne lærer at dyrke fødevarer og planter, hvor de lærer processerne fra jord til bord og tilbage til jord igen at kende. De lærer havene, vandløbene og søerne at kende og at forstå deres fantastiske naturrigdom, ressourcer og værdier.

Dele af undervisningen foregår i naturen, i skovene, på vandet og markerne. Dele af undervisningen henter naturen ind på skolerne, hvor eleverne lærer at passe, understøtte og værdsætte den.11. En by med aktive borgere der planlægger fremtiden sammen med kommune og erhverv

Vi skal udvikle
• Et Aarhus baseret på tillid mellem politikere, forvaltning og borgere
• Et Aarhus uden Greenwashing
• Et Aarhus med borgerinddragelse
• Et Aarhus med ’Fisken på disken’ – med åbne og ærlige meldinger, hvor vi siger tingene ordentligt men ligeud

Aarhus’ planlægning og udvikling skal udvikles i dialog med borgerne. Nedefra og oppefra skal mødes. Vi har alle ret til at blande os – det er vores by, vores kommune. Der udvikles en ny form for samspil mellem borgere og bystyre baseret på gensidig tillid, respekt og involvering.

Forvaltningen ser borgerne som aktive og kompetente. Borgerne har tillid til forvaltningen. Politikerne går til borgerne med spørgsmål og drøftelser baseret på fælles, retvisende og gennemskuelige portrætter af virkelighedens Aarhus. Greenwashing stopper, og statistikken over kommunens udledninger og ressourcetryk tager udgangspunkt i de faktiske udledninger og adressering af klima og biodiversitet m.v. frem for i politiske ønskescenarier.

Der etableres fora for borgersamlinger, borgerråd, klimaborgerting etc.

Aarhus opbygger en række medier og folkeoplysnings- og formidlingsfora, som giver basis for fælles viden og orientering. Dette nye Aarhus Media omfatter radio, tv, blade, aviser og youtube kanaler. Det er gennemført demokratisk, og du kan stille dine spørgsmål, fortælle dine historier og synspunkter, få professionel hjælp til teknikken, billeder og kortfilm.

Hvor Aarhus i dag er et mediemæssigt Fort Knox, hvor kun få sandheder slipper igennem nåleøjet hos lokalmedier, forvaltning etc., så er fremtiden fisken på disken – Her står vi. Hvor skal vi hen? Hvad gør vi for at komme derhen? - Hvad kan du gøre, hvad kan jeg gøre? Hvad kan vi gøre i fællesskaber? Hvad gør kommunen, hvad gør borgerne, hvad gør erhvervslivet?

Og så handler vi. For denne planet, dette Danmark, denne by og kommune er simpelthen for smuk til, at vi bare lader stå til.

Februar 2021

Det Fælles Bedste
Den klimapolitiske gruppe i Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus
- Aarhus - 3-3-2021

Set af 793

Alle Indlæg
FællesmødeInge-Lise Rauhe - Aarhus - 16-3-2023
CPH.DOXCarl Jakobsen - Aarhus - 6-3-2023
Stop havneudvidelsenCarl Jakobsen - Aarhus - 6-3-2023
Nye sangeMarianne Christesen - Aarhus - 19-2-2023
March mod havneudvidelsen, Rådhuspladsen AarhusCarl Jakobsen - Aarhus - 18-2-2023
Grey4GreenCarl Jakobsen - Aarhus - 3-2-2023
MailstormCarl Jakobsen - Aarhus - 31-1-2023
Aktion foran Rådhuset i ÅrhusPia Rafn Jensen - Aarhus - 30-1-2023
Borgernes konference om havneudvidelsen i Århus, i Rådhushallen den 17.januar 2023 kl.19-22.00 læs mereLisbeth Sørensen - Aarhus - 16-1-2023
Borgernes konference om havneudvidelsen i Århus, i Rådhushallen den 17.januar 2023 kl.19-22.00Carl Jakobsen - Aarhus - 12-1-2023
Borgernes konference om havneudvidelsen i Århus, i Rådhushallen den 17.januar 2023 kl.19-22.00Lisbeth Sørensen - Aarhus - 8-1-2023
Borgernes konference den 17.januar i Rådhushallen, AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 25-12-2022
Spådomme om fremtiden for Aarhus havn. - Aarhus - 8-12-2022
Til nye medlemmer. - Aarhus - 7-12-2022
COP27 er også positive initiativer. - Aarhus - 16-11-2022
Onsdags byrådsaktionerPia Rafn Jensen - Aarhus - 14-11-2022
Folkets Klimamarch, Aarhus - Aarhus - 2-11-2022
Onsdags Byråds aktionPia Rafn Jensen - Aarhus - 31-10-2022
Folkets Klimamarch, Aarhus - Aarhus - 29-10-2022
Opvarmning til Folkets Klimamarch / valg - Aarhus - 29-10-2022
Opfølgning på Klimavalgmødet d.20. m.m. - Aarhus - 27-10-2022
HUSK!! Klimavalgmødet i morgen torsdag den 20.oktober kl.19-22. Du kan deltage ved at møde op i Folkehuset Trøjborg og kan deltage online, hvis du tilmelder dig til arrangementet og skriver online. Se nedenfor.Lisbeth Sørensen - Aarhus - 19-10-2022
Storetorv søndag d.30.okt. kl.13 - Aarhus - 14-10-2022
Klima-valgmødet den 20.oktober 2022 kl.19-22.00 i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 12-10-2022
BKa-landsmødet i Middelfart - Aarhus - 10-10-2022
Onsdags Byråds aktionerPia Rafn Jensen - Aarhus - 29-9-2022
Personificeret portræt af BKa-Aarhus - Aarhus - 21-9-2022
Onsdags Byråds AktionerPia Rafn Jensen - Aarhus - 19-9-2022
Klimastrejke Aarhus Rådhusplads - Aarhus - 15-9-2022
Den Grønne Ungdomsbevægelse - Aarhus - 11-9-2022
Demonstration mod havneudvidelsen - Aarhus - 7-9-2022
Udstillingen om FN’s verdensmål: 2030 NOW på Bispetorv, Aarhus. - Aarhus - 25-8-2022
Kommentar/svar til klimabevægelsenLisbeth Sørensen - Aarhus - 24-8-2022
Mød klimafælden i Aarhus - Aarhus - 19-8-2022
2030 NOW Udstilling - Århus, på Bispetorv - Aarhus - 10-8-2022
2030 NOW Udstilling - Århus, på BispetorvLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-8-2022
Så fik vi plantet ålegræsPia Rafn Jensen - Aarhus - 29-6-2022
Klimafolkemødet 1.-3. september 2022 - Aarhus - 17-6-2022
SeniorTVoj 1.maj 22Lisbeth Sørensen - Aarhus - 27-5-2022
Gadeaktion lørdage hver anden ugeLisbeth Sørensen - Aarhus - 4-5-2022
Ørken under vandetLisbeth Sørensen - Aarhus - 1-5-2022
Sange til 1. MajPia Rafn Jensen - Aarhus - 30-4-2022
Græsrøddernes 1.maj demonstration afholdes på Klostertorvet i Århus fra kl.10-13.00Lisbeth Sørensen - Aarhus - 26-4-2022
Gadeaktion ved Den Grønne Ambassade - Aarhus - 25-4-2022
TV interview - Aarhus - 19-4-2022
Fra Fair festival i RidehusetPia Rafn Jensen - Aarhus - 6-4-2022
Klimafolkemødet søger frivilligeLisbeth Sørensen - Aarhus - 19-3-2022
Underskriftindsamling, Stop udvidelsen af Aarhus havnLisbeth Sørensen - Aarhus - 11-3-2022
Underskriftindsamling, Stop udvidelsen af Aarhus havnLisbeth Sørensen - Aarhus - 11-3-2022
Desværre er vi nød til at aflyse onsdag aktionen på onsdag d. 23.3Pia Rafn Jensen - Aarhus - 9-3-2022
STOP for fossil infrastrukturLisbeth Sørensen - Aarhus - 3-3-2022
Imod vækst og havneudvidelsen i Århus Pia Rafn Jensen - Aarhus - 1-3-2022
Havneudvidelsen i ÅrhusPia Rafn Jensen - Aarhus - 23-2-2022
HavvandsvarmepumperLisbeth Sørensen - Aarhus - 23-2-2022
Aarhus OmstillerPia Rafn Jensen - Aarhus - 18-2-2022
Vedr. udvidelse af Århus Havn.Lisbeth Sørensen - Aarhus - 2-2-2022
Klimaoprør: Udvidelse af Århus havnLisbeth Sørensen - Aarhus - 26-1-2022
MindeordPia Rafn Jensen - Aarhus - 22-1-2022
Vedr. Høring om udbygning af Århus havn mandag d. 7.2 kl 17-19Pia Rafn Jensen - Aarhus - 12-1-2022
Så var vi igen på gaden.Pia Rafn Jensen - Aarhus - 2-12-2021
Demo fredag 12.november 21Lisbeth Sørensen - Aarhus - 13-11-2021
Lidt fra vores sidste 2 dage til COP26Pia Rafn Jensen - Aarhus - 10-11-2021
fra COP26 mandag d. 8.novPia Rafn Jensen - Aarhus - 9-11-2021
Hvad sker der ellers til COP26 i GlasgowPia Rafn Jensen - Aarhus - 8-11-2021
People’s Climate MarchPia Rafn Jensen - Aarhus - 6-11-2021
COP26 GlasgowPia Rafn Jensen - Aarhus - 5-11-2021
Folkets Klimamarch 6. november i ÅrhusAnne Grethe Hansen - Aarhus - 3-11-2021
Brev til COP 26Lisbeth Sørensen - Aarhus - 31-10-2021
Fredags AktionPia Rafn Jensen - Aarhus - 27-10-2021
Fredags AktionPia Rafn Jensen - Aarhus - 18-10-2021
Aktion på gågaden i Århus d. 19. november kl. 14-16.Hanne Chone - Aarhus - 16-10-2021
DemonstrationLisbeth Sørensen - Aarhus - 15-10-2021
blokade på Strøget i Århus, fredag 15. oktober kl ca 13Eddy Thomsen - Aarhus - 10-10-2021
Fredags aktion i Århus Thyra Bavngård - Aarhus - 6-10-2021
Bedsteforældrenes fredagsaktion den 17.september 2021 i AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-9-2021
ÅBENT BREV TIL BYRÅDET – AARHUS ER PÅ VEJ TIL 100% GREENWASHING - Aarhus - 22-3-2021
17 AMERIKANSKE NGOER TIL AARHUS BORGMESTER: STOP MED AT FÆLDE VORES SKOVE FOR AT FYRE MED TRÆER I AARHUS FJERNVARME - Aarhus - 19-3-2021
PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL - Aarhus - 18-3-2021
MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM - Aarhus - 11-3-2021
FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE) - Aarhus - 3-3-2021
Jeg ville ønske, at vi tog fejl...Gordon Vahle - Aarhus - 16-2-2021
Orientering fra Klimapolitisk gruppe - Aarhus - 14-1-2021
EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL. - Aarhus - 31-12-2020
Aarhus klimaplan som PixibogGordon Vahle - Aarhus - 3-11-2020
Anbefaling: Bliv klog på klimaet den 3. november kl. 20Gordon Vahle - Aarhus - 22-10-2020
”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
Bedsteforældre i flok til Folketingets åbningGordon Vahle - Aarhus - 5-10-2020
Aarhus klimaplan rager jer! Lyt med den 30. september kl. 19!Gordon Vahle - Aarhus - 29-9-2020
DEBATAFTEN OM AARHUS KLIMAPLAN - Aarhus - 17-9-2020
Opdragelse til livsmod og bæredygtighed - Aarhus - 14-9-2020
KLIMAPLAN for et BÆREDYGTIGT AARHUS - Aarhus - 26-8-2020
OPRÅB – NU er der brug for ALLE !Birgitte Saviera - Aarhus - 24-8-2020
Klimakor aflystMarianne Christesen - Aarhus - 10-8-2020
Debatmøde om klimaplan 18. august ER AFLYSTGordon Vahle - Aarhus - 31-7-2020
KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen - Aarhus - 12-7-2020
Et historisk øjeblik: I går blev der dannet et Klimaborgerråd i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 25-6-2020
Link til BKas deltagelse i Klimateltet 2020Gordon Vahle - Aarhus - 17-6-2020
BEDSTEFORÆLDRENES KLIMAAKTION I AARHUS HAR LAVET DENNE SANG OM BALTIC PIPE OG NORDSØOLIEN - INGEN 8. UDBUDSRUNDE ! - Aarhus - 17-6-2020
2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I, - Aarhus - 14-6-2020
Plan for udbygning af vedvarende energi i Aarhus - Aarhus - 11-6-2020
Tre hektiske klimadageGordon Vahle - Aarhus - 10-6-2020
Virtuelt Folkemøde - Plan B - Aarhus - 8-6-2020
KAJAK DEMONSTRATION I MORGEN 29. MAJ KL. 11 MOD BALTIC PIPE - STØT BORGERFORSLAGET OM ANNULLER BALTIC PIPE - Aarhus - 28-5-2020
REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE - Aarhus - 24-5-2020
5 AFGØRENDE PRINCIPPER FOR EN ØKONOMI EFTER VÆKSTEN - Aarhus - 22-5-2020
Bæredygtig Trafik i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 20-5-2020
Vil du sparre om de 13 partnerskaberGordon Vahle - Aarhus - 16-5-2020
Nyt borgerforslag vil stoppe Baltic PipeGordon Vahle - Aarhus - 11-5-2020
Klimakoret - SommerfugleeffektenGordon Vahle - Aarhus - 4-5-2020
Kalender
Klimacafe/Byråds aktioner  
onsdag 22-03-2023 - 14.00/15.30
Sted:Folkehuset Møllestien/Foran Rådhuset
Vi mødes i Folkehuset ml kl 14-15.15. Her får vi en vent vores klima frustrationer undet rolige forhold og med en kop kaffe. Kl ca 15.15 går vi til Rådhuspladsen. Kl 15.30 forsøger vi at komme i tale med byrådsmedlemmerne, når de møder ind til Byrådsmøderene. Kl. 16: Måske går vi med til Byrådsmødet eller vi tager en tur gennem gaderne med vores rollatorer mm. Tag din grønne vest, sangbog og gode humør med. Vi slutter af med kaffe i Folkehuset.
 
Arrangør: , oprettet af Pia Rafn Jensen Afdeling: Aarhus

Forberedelse af markeringen af Danmarks Overforbrugsdag  
torsdag 23-03-2023 - 10-12
Sted:Det lille køkken, Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, Århus
28. marts er den dag, Jordens Overforbrugsdag (Earth Overshoot Day) vil falde, hvis Verdens befolkning har samme forbrug som Danmark. Dvs. den dag har vi opbrugt de af naturens resourcer, der kan genskabes på et år. Faktisk er vi nummer 8 på listen af lande i verden, der har det største ressourceforbrug, når vi sammenligner med verdens biokapacitet. BKa markerer Earth Overshoot Day i Den Grønne Ambassade ved Bispetorv d. 28. marts kl. 14-17 samt ved at afholde en lille quiz på Café Mellemfolk i Mejlgade samme aften. En lille gruppe har meldt sig til at forberede dagen, men alle er velkommne til forberedelsesmødet i Møllestien torsdag 23. marts.
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus
Læs mere her

Vidensgruppemøde 
onsdag 29-03-2023 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, Århus
Deling af Klimaviden
 
Arrangør: , oprettet af Lisbeth Sørensen Afdeling: Aarhus

Sang gruppe og fællesmøde 
tirsdag 11-04-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Kl.14.30-16 øver sanggruppen Kl.16-18 Fællesmøde. Dagsorden kommer her.
 
Arrangør: , oprettet af Afdeling: Aarhus

Klima cafe og Byråds aktioner  
onsdag 12-04-2023 - 14.00 og 15.30
Sted:Folkehuset Møllestien/Foran Rådhuset
Vi mødes i Folkehuset ml kl 14-15.15. Her får vi en vent vores klima frustrationer undet rolige forhold og med en kop kaffe. Kl ca 15.15 går vi til Rådhuspladsen. Kl 15.30 forsøger vi at komme i tale med byrådsmedlemmerne, når de møder ind til Byrådsmøderene. Kl. 16: Måske går vi med til Byrådsmødet eller vi tager en tur gennem gaderne med vores rollatorer mm. Tag din grønne vest, sangbog og gode humør med. Vi slutter af med kaffe i Folkehuset. Dette ske før hver Byrådsmøde.
 
Arrangør: , oprettet af Pia Rafn Jensen Afdeling: Aarhus

Vidensgruppe møde 
torsdag 27-04-2023 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, Århus
Deling af Klimaviden
 
Arrangør: , oprettet af Lisbeth Sørensen Afdeling: Aarhus

Befri jorden 
fredag 28-04-2023 - 14
Sted:Christiansborg
Bka fra flere lokalgrupper, også Århus, deltager i den store Aktion Befri Jorden den 28. april. Den er orkestreret af XR med deltagelse af GP, Bka, DGUB, Animal Rebellion, m.fl. 🌾 Alle kan deltage. Vi gør oprør med bl.a. fredelige vejblokader, en lovlig demo og en vild have 🌱 ved Christiansborg i København. Vi gør det for at presse regeringen til at bøje sig for simple krav om mere beskyttet natur og omlægning af industrielt landbrug i Danmark. https://www.facebook.com/events/1646890365747384/ Arrangør: XR, GP, DGUB, Bka-grupper m.fl.
Arrangør: , oprettet af Pia Rafn Jensen Afdeling: Aarhus

Sang gruppe og fællesmøde 
mandag 08-05-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Kl.14.30-16 øver sanggruppen Kl.16-18 Fællesmøde. Dagsorden kommer her.
 
Arrangør: , oprettet af Afdeling: Aarhus

Vidensgruppe møde 
mandag 22-05-2023 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, Århus
Deling af klimaviden
 
Arrangør: , oprettet af Lisbeth Sørensen Afdeling: Aarhus

Vidensgruppe møde 
tirsdag 13-06-2023 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, Århus
Deling af klima viden
 
Arrangør: , oprettet af Lisbeth Sørensen Afdeling: Aarhus

Sang gruppe og fællesmøde 
mandag 19-06-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Kl.14.30-16 øver sanggruppen Kl.16-18 Fællesmøde. Dagsorden kommer her.
 
Arrangør: , oprettet af Afdeling: Aarhus

Fællessangsaften Rude Strand Seniorhøjskole 
torsdag 29-06-2023 - 19:30
Sted:Rude Strand Højskole. Kystvejen 114, 8300 Odder
Under ledelse af Marianne og Eva synger klimakoret 8-10 sange sammen med deltagerne og fortæller mellem sangene. Vi slutter af med tipskuponer og derefter kaffebord.
 
Arrangør: Rude Strand Højskole og Klimakoret BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus
Læs mere her

Klimafolkemødet 2023 
torsdag 31-08-2023 -
Sted:Middelfart
til 02-09-2023
Læs mere på dette link https://klimafolkemoedet.dk/ Der kommer mere om særlige indlæg fra Århus, når vi nærmer os. Ifht overnatning henvend jer til Inge-Lise
Arrangør: , oprettet af Pia Rafn Jensen Afdeling: Aarhus

Tidligere opslag

Fup & Fakta om vindmøller 
tirsdag 14-03-2023 - 12-21
Sted:Dokk1 Møderum 2
Sang gruppe og fællesmøde 
mandag 13-03-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Sommerens gadeaktiviteter 
mandag 13-03-2023 - 13.30-14.15
Sted:Den Grønne Ambassade, Pilehytten
Sang gruppe og fællesmøde 
mandag 13-03-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Havmiljøet i Aarhus Bugt 
torsdag 09-03-2023 - 16.15-17.15
Sted:Studenterhus Aarhus, Richard Mortensen Stuen || Fredrik Nielsens Vej 4 8000 Aarhus C
Præsentation af klimaborgersamlingens anbefalinger 
torsdag 09-03-2023 - 16-18
Sted:Rådhushallen, Aarhus Rådhus
Food Day - mulighed for streaming 
torsdag 09-03-2023 - 9.30-17
Sted:Zoom
Klima cafe og Byråds aktioner  
onsdag 08-03-2023 - 14.00/15.30
Sted:Folkehuset Møllestien/Foran Rådhuset
Koordinationsggruppemøde 
onsdag 08-03-2023 - 17-18
Sted:Zoom
Stop Havneudvidelsen 
søndag 05-03-2023 - 11.30 -15
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Vidensgruppemøde 
tirsdag 28-02-2023 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, Århus
Klimacafe og Byråds aktioner  
onsdag 22-02-2023 - 14/15.30-ca 17.30
Sted:Folkehuset Møllestien/Rådhuset
Sang gruppe og fællesmøde 
tirsdag 14-02-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Sang gruppe og fællesmøde 
tirsdag 14-02-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
koordinationsgruppemøde 
torsdag 09-02-2023 - 17-18
Sted:Zoom
Klimacafe 1  
tirsdag 07-02-2023 - 17-19
Sted:DOKK1 Rampetrin 1
Byråds aktion  
onsdag 01-02-2023 - 15.30-ca.17.00
Sted:Foran Rådhuset i Århus
Vidensgruppemøde 
mandag 30-01-2023 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, Århus
Syddjurs BKa møde 
mandag 30-01-2023 - 16.30 -18.30
Sted:Kulturhotellet krostuen Rønde
Into the Ice-udstilling-film-møde m. instruktør 
tirsdag 24-01-2023 - 16:30-19:30
Sted:Dokk1, Store Sal
Byråds aktioner 
onsdag 18-01-2023 - 15.30-ca 17.30
Sted:Foran Rådhuset
Borgernes konference 
tirsdag 17-01-2023 - 19-21.30
Sted:Rådhushallen, Århus
Sang gruppe og fællesmøde 
mandag 16-01-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Klima cafe 
mandag 16-01-2023 - 14.00-16.00
Sted:Kulturhotellet Rønde cafe
Sang gruppe og fællesmøde 
mandag 16-01-2023 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
koordinationsgruppemøde 
onsdag 11-01-2023 - 17-18
Sted:Zoom
Cafe møde 
mandag 09-01-2023 - 14.00-16.00
Sted:Kulturhotellet Rønde
Syddjurs BKa 
tirsdag 03-01-2023 - 16.00 - 16.30
Sted:Kulturhotellet krostuen Rønde
Syddjurs BKa møde 
tirsdag 03-01-2023 - 16.30 -18.30
Sted:Kulturhotellet krostuen Rønde
BKa møde 
tirsdag 03-01-2023 - 16.30 -18.30
Sted:Kulturhotellet krostuen Rønde
Årskonference for klimaindsatsen i Aarhus 
torsdag 15-12-2022 - 11-17
Sted:Aarhus Congress Center
Gade aktion foran Rådhuset og i gaderne 
onsdag 14-12-2022 - 15.30
Sted:Foran Rådhuset
Vidensgruppemøde 
tirsdag 13-12-2022 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Sang gruppe og fællesmøde 
tirsdag 06-12-2022 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus, lokale 1
Gade aktion foran Rådhuset og i gaderne 
torsdag 01-12-2022 - 15.30
Sted:Foran Rådhuset
Koordinationsmøde 
tirsdag 29-11-2022 - 16-18
Sted:Zoom
Syddjursgruppens organisering 
mandag 28-11-2022 - 17-19
Sted:Krostuen, Kulturhotellet Rønde, Hovedgaden 10
Black Friday aktion 
fredag 25-11-2022 - 14
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Vidensgruppemøde 
onsdag 23-11-2022 - 16-17
Sted:Cafe’en, Dokk1
Håb i en håbløs tid - DN Aarhus KlimaCafé1 inviterer til foredrag med Mickey Gjerris 
onsdag 23-11-2022 - 17-19
Sted:Rampen, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Gade aktion foran Rådhuset og i gaderne 
onsdag 16-11-2022 - 15.30
Sted:Foran Rådhuset
Planstrategi 2023 Aarhus kommune 
onsdag 16-11-2022 - 1915-2100
Sted:Blixens i Gellerup (Teknik og Miljø) Karen Blixens Boulevard 7, 6., 8220 Brabrand
Klimakonference - Aarhus som Doughnut by 
mandag 14-11-2022 - 14-18
Sted:Rådhushallen Aarhus
Djurslandsgruppe starter op 
mandag 14-11-2022 - 17-19
Sted:Kultur Hotellet Rønde, Hovedgaden 10
Sang gruppe og fællesmøde 
onsdag 09-11-2022 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus, lokale 1
Borgermøde om udvidelse af Århus havn 
mandag 07-11-2022 - 18.30
Sted:Rådhuset
Koordinationsmøde 
onsdag 02-11-2022 - 17-18
Sted:Fairbar, Klostertorvet 6
Onsdags Byråds Aktioner 
onsdag 02-11-2022 - 15.30
Sted:Foran Rådhuset
Foredrag om Aarhus og den vedvarende energi 
onsdag 02-11-2022 - 19-21
Sted:Dokk 1 Møderum 2
Gadeaktion på broen ved Magasin 
lørdag 29-10-2022 - 11-13
Sted:Cykkel skulpturen
Generationernes klimamøde/valgmøde 
torsdag 27-10-2022 - 18-21
Sted:Café Mellemfolk, Mejlgade 53
Vidensgruppemøde 
onsdag 26-10-2022 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Klima-valgmøde den 20.oktober 2022 kl-19-22.00 
torsdag 20-10-2022 - 19-22
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus
Onsdags Byråds aktioner  
onsdag 12-10-2022 - 15.30
Sted:Foran Rådhuset
Sang gruppe og fællesmøde 
tirsdag 11-10-2022 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus, lokale 1
Morgenpolitik om aftenen 
mandag 10-10-2022 - 20-21.30
Sted: N.J. Fjords Gade 2, bygn D
Landsmøde Bka 
lørdag 08-10-2022 -
Sted:Middelfart
Koordinationsmøde 
tirsdag 04-10-2022 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus, lokale 1
Hvordan gør vi kollektiv trafik til det attraktive valg? Konference i Region Midtjylland 
onsdag 28-09-2022 - 1415-1830
Sted:DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus
Onsdags Byråds Aktioner 
onsdag 28-09-2022 - 15.30-17.00
Sted:Rådhuspladsen
Borgerkonferencer om udvidelsen af Aarhus Havn 
mandag 26-09-2022 - 18.15- 21.30
Sted:Rådhuset
Vidensgruppemøde 
tirsdag 20-09-2022 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
KlimaCafé1 - Jørgen Steen Nielsen 
onsdag 14-09-2022 - 17-19
Sted:Dokk1, Rampetrin 1, Århus
Læringsfælleskaber for en bæredygtig fremtid. 
onsdag 14-09-2022 - 15-16
Sted:Idelab, DOKK1
Sang gruppe og fællesmøde 
mandag 12-09-2022 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus, lokale 1
Koordinationsmøde 
mandag 05-09-2022 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus, lokale 1
Demonstration mod havneudvidelsen 
mandag 05-09-2022 - 9.30-11
Sted:Rådhuset
Gadeaktion fra Pilehytten 
lørdag 20-08-2022 - 11-15
Sted:Pilehytten ved Domkirken
2030 NOW Udstilling om FNs 17 Verdensmål 
lørdag 20-08-2022 - 11-15
Sted:Bispetorv, Århus
Sang gruppe og fællesmøde 
tirsdag 16-08-2022 - 14.30-18
Sted: Sager der samler - N.J. Fjords Gade 2 Bygning D, 8000 Aarhus
Vidensgruppe møde. 
tirsdag 09-08-2022 - 16-18
Sted:Folkehuset Møllestien
Videns gruppen - alle er velkommen 
tirsdag 21-06-2022 - 16-18
Sted:Jernhuset på hjørnet af Montanagade og Ole Rømers gade
Invitation til Aarhus synger for klimaet 
lørdag 18-06-2022 - 14-16.30
Sted:Stakladen, Nordre Ringgade 3, Aarhus
Naturen i litteraturen-en litterær klimacafé 
fredag 17-06-2022 - 12-17
Sted:Verdensrummet, Dokk1, Aarhus
Sanggruppe og fællesmøde 
torsdag 16-06-2022 - 14.30-18
Sted: Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000, Århus C - Lokale 1
Vindmøller på land-hvor skal de stå? Debatmøde 
onsdag 15-06-2022 - 19.00
Sted:DOKK1
Gadeaktion fra Pilehytten 
lørdag 11-06-2022 - 11-13
Sted:Pilehytten ved Domkirken
Koordinationsmøde 
onsdag 08-06-2022 - 20-22
Sted:Online Zoom møde
Gade aktion fra Pilehytten 
lørdag 04-06-2022 - 11-13
Sted:Pilehytten ved Domkirken
Temamøde om fremtidens grønne Aarhus 
lørdag 28-05-2022 - 13-15
Sted:Huset Trøjborg, salen, lokale 1,1, Kirkegårdsvej 53, Aarhus
Gadeaktion fra Den Grønne Ambassade 
lørdag 21-05-2022 - 11 - 13
Sted:Pilehytten ved Domkirken
Sanggruppe og fællesmøde 
onsdag 18-05-2022 - 14.30-18
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Lokale 1.1
Gadeaktion fra Den Grønne Ambasade 
lørdag 07-05-2022 - 11-13
Sted:Den Grønne Ambasade (Pilehytten ved Domkirken)
Aflyst Koordinationsmøde 
torsdag 05-05-2022 - 16-18
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Lokale 1.2
Græsrøddernes 1.maj demonstration afholdes på Klostertorvet i Århus fra kl.10-13.00 
søndag 01-05-2022 - 10-13
Sted:Klostertorv
Vidensgruppemøde 
fredag 29-04-2022 - 10-12
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus
Bliver muslinger havmiljøets redning? 
torsdag 28-04-2022 - 18.30-20.45
Sted:Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, Århus
Aarhus: Borgermøde om Musikhusparken 
mandag 25-04-2022 - 17-19
Sted:Musikhusets foyer
Sanggruppe og fællesmøde 
onsdag 20-04-2022 - 14.30-18
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Lokale 1.1
Koordinationsmøde 
torsdag 07-04-2022 - 16-18
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Lokale1.2
Aarhus: Debatmøde om landvindmøllers rolle i den grønne omstilling 
torsdag 07-04-2022 - 19-20:30
Sted:Dokk1, rampetrin 2
Turen er aflyst  
onsdag 06-04-2022 - Før kl 13.30
Sted:Aflyst
Fra hakkebøf til plantebøf – sådan bliver fremtidens bæredygtige kost en succes 
tirsdag 05-04-2022 - 12-15
Sted:Sted: Københavns Universitets Festsal, Frue Plads 4, 1168 København K / Online
Fair Festival Århus, dag 3 
søndag 03-04-2022 - 10-18
Sted:Aarhus Congress Center og Ridehuset
Kampagne for Stop for sort infrastruktur 
lørdag 02-04-2022 -
Sted:Middelfart
Fair Festival Aarhus 
fredag 01-04-2022 -
Sted:Aarhus Congress Center og Ridehuset
klimacafe 1: Signe Wenneberg 
tirsdag 29-03-2022 - 17-19
Sted:Dokk 1, Rampetrin 1
Vidensfestival om overgangen fra arbejdsliv til seniorliv 
fredag 25-03-2022 - 0930-1700
Sted:Folkestedet Carl Blochs Gade 28, Aarhus C
Onsdags aktion AFLYST 
onsdag 23-03-2022 - 15.15
Sted:Rådhuspladsen i Århus
Optog fra Rådhuset til Tangkrogen 
lørdag 19-03-2022 - 10-12
Sted:Rådhuset
Vidensgruppen 
onsdag 16-03-2022 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Klimabevægelsens Seminar 
søndag 13-03-2022 -
Sted:
Sanggruppe og fællesmøde 
torsdag 10-03-2022 - 14.30-18
Sted:Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000, Århus C - Lokale 1
Sangforberedelse til Fair festival - med harmonika 
torsdag 10-03-2022 - 14:30 - 16:00
Sted:Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, Århus C, lokale 1
Gade aktioner i Århus 
onsdag 09-03-2022 - 14-16
Sted:Foran Rådhuset i Århus
Koordinationsmøde 
onsdag 02-03-2022 - 16-18
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Lokale 1.2
Klimaforandringer  
mandag 28-02-2022 - 19-21
Sted:Søauditoriet i Århus og div websteder
Bliv klogere, når Foreningen VindEnergi Aarhus  
torsdag 24-02-2022 - 19-20.30
Sted:Webinar via Zoom
Borgermøde om havneudvidelsen 
tirsdag 22-02-2022 - 1630-1830
Sted:Aarhus Rådhus
Vidensgruppe møde 
mandag 21-02-2022 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Sanggruppe og fællesmøde 
onsdag 16-02-2022 - 14.30-18
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Lokale 1.1
Koordinationsmøde 
tirsdag 08-02-2022 - 16-18
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53. Lokale 1.2
Borgermøde om udbygning af Århus havn 
mandag 07-02-2022 - 17-19
Sted:Karen Blixens Boulevard 7, 8220, Brabrand
Klimaoprør: Vedr. udvidelse af Århus Havn. Enhedslisten holder åbent møde. 
torsdag 03-02-2022 - 16.30-18.30
Sted:Gammel Munkegade 11, 8000 Århus C
Fra Klimavalg til Klimahandling 
lørdag 22-01-2022 - 10-13
Sted:Online
Sang gruppe og fællesmøde 
søndag 16-01-2022 - 14.30-18
Sted:Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10
Sanggruppe og fællesmøde 
torsdag 13-01-2022 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde 
onsdag 05-01-2022 - 16-18
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimaoprør, Enhedslisten: Vedr. havneudvidelsen.  
mandag 03-01-2022 - 16.30-18.30
Sted:Gammel Munkegade 11, 8000 Århus C
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 09-12-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Koordinationsmøde  
tirsdag 30-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4
Temadag om gas 
lørdag 27-11-2021 - 10-19
Sted:Studenterhus Odense, Amfipladsen 6, 5000 Odense
Vidensgruppemøde  
mandag 22-11-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Før Black Friday aktion på gågaden Århus 
lørdag 20-11-2021 - 11- ca1330
Sted:Gågaden ved Skt. Clemens bro
Aarhus synger for klimaet 
lørdag 13-11-2021 - 14-17
Sted:Langenæs Kirke
Klimastrejke - Fridays for future - Århus 
fredag 12-11-2021 - 12-14
Sted:Store Torv Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 09-11-2021 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Grønt topmøde- mød spidskandidaterne! 
mandag 08-11-2021 - 16-18
Sted:Rampen Dokk1 Århus
Folkets Klimamarch Aarhus: Valget 2021 
lørdag 06-11-2021 - 1230-1600
Sted:Bispetorv Aarhus
Omvendt vælgermøde 
onsdag 03-11-2021 - 19-21:15
Sted:MS’ Café, Mejlgade 53
Koordinationsmøde  
mandag 01-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Årskonference Broen til fremtiden 
torsdag 28-10-2021 - 10-15
Sted:Kulturøen, Middelfart
Vælgermøde Region Midtjylland, Århus 
torsdag 28-10-2021 - 19
Sted:Aarhus Universitetshospital, Auditorium G206-145, Palle Juul-Jensensvej 99, 8200 Aarhus N
Det kommunalpolitiske talkshow med Steno og Steno 
torsdag 28-10-2021 - 19-21
Sted:Rampen Dokk1, Århus
Vidensgruppemøde  
mandag 25-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Fredags Aktion 
fredag 22-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen i Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 12-10-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Hvordan dækker vi fremtidens energibehov i Aarhus? 
torsdag 07-10-2021 - 17-19
Sted:Rampen Dokk 1
Møde i vidensgruppen 
onsdag 06-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Folkets Klimamarch Aarhus: Valget 2021 
onsdag 06-10-2021 - 1230-1600
Sted:Bispetorvet Århus
Koordinationsmøde  
mandag 04-10-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 01-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
God kamp! Kommunalvalg 2021 - Vælgermøde 
tirsdag 28-09-2021 - 19-22
Sted:Rådhushallen Aarhus
Dejlig er Jordens Dag 
søndag 26-09-2021 - 15-1730
Sted:Domen på Aarhus havn, Inge Lehmansgade 2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 24-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 17-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 16-09-2021 - 14:30 - 18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.1
Respekt for naturen 
onsdag 15-09-2021 - 14:30 -16:30
Sted:Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
Møde i vidensgruppen 
fredag 10-09-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
onsdag 08-09-2021 - 17-19
Sted:Dokk1
Koordinationsmøde  
tirsdag 07-09-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimafolkemødet 
torsdag 02-09-2021 -
Sted:Kulturøpladsen, Middelfart
Hop i havet - for havets skyld 
søndag 22-08-2021 - 10-12
Sted:Fortevej 113, 8240 Risskov Ved Bellevue Strandpark
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 12-08-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde  
onsdag 04-08-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Fællesmøde 
tirsdag 22-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Borgermøde om klimavenlig transport 
lørdag 19-06-2021 - 13:30-15:30
Sted:Dokk 1, Aarhus, Rampen
Program for årets Klimafolkemøde offentliggøres 
tirsdag 15-06-2021 - 10:00
Sted:Klimafolkemødets hjemmeside/nyhedsbrev
Koordinationsmøde 
mandag 14-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Videns- og foredragsgruppen 
fredag 11-06-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61
Reopening af Danmark for Målene 
fredag 04-06-2021 - 10-20
Sted:Bispetorvet Århus
Fællesmøde 
torsdag 27-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimademo: Klimakrisen er ikke glemt 
onsdag 26-05-2021 - 16-18
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i vidensgruppen 
torsdag 20-05-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Virtuelt borgermøde om udviklingsplan for Amtssygehuset 
torsdag 20-05-2021 - 17-1830
Sted:Microsoft Teams, se link
Koordinationsmøde 
mandag 17-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Møde i videns- og foredragsgruppen 
tirsdag 04-05-2021 - 13-1430
Sted:Zoom
Klimamarch for en CO2 afgift i Danmark - Århus 
lørdag 24-04-2021 - 1430 - 1530
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i videns- og foredragsgruppen 
onsdag 21-04-2021 - 13:00
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 12-04-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 29-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Fællesmøde Aflyst 
onsdag 24-03-2021 -
Sted:Ukendt
Koordinationsmøde 
fredag 19-03-2021 - 13-15
Sted:Zoom
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 01-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Vidensgruppemøde i Århus 
torsdag 25-02-2021 - 16-17
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 22-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
torsdag 18-02-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 15-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 25-01-2021 -
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 18-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 11-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 17-12-2020 - 15:30-17:30
Sted:Vides ikke
Go green with Aarhus - virtuel konference 
onsdag 09-12-2020 - 9-12
Sted:Hjemme hos dig
Koordinatormøde - Sang AFLYST 
torsdag 03-12-2020 - 14:00 - 17:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 26-11-2020 - 15:00 - 17:30
Sted:Forslag
Koordinatorgruppemøde - sang AFLYST 
torsdag 12-11-2020 - 16:00 -18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 0
Aflyst Sang på St Torv Hør sommerfuglesangen! 
torsdag 12-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
tirsdag 10-11-2020 - 19-21
Sted:Grønnegade 10
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 10-11-2020 - 17-19
Sted:Grønnegade 10
AFLYST Sang på Store Torv 
torsdag 05-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
AFLYST Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
torsdag 05-11-2020 - 12:00
Sted:fairbar, Klostertovet 6
Kampen om klimaet 
tirsdag 03-11-2020 - 20:00-20:30
Sted:Hos dig selv
Sang på Gaden AFLYST 
fredag 23-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde Bemærk ændret tidspunkt 
torsdag 22-10-2020 - 16:00-18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Sang på Gaden 
torsdag 15-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 12-10-2020 - 10-12
Sted:Gl. Kirkevej 128, Hjortshøj
Sang FLYTTET til Møllestien 
torsdag 08-10-2020 - 15-16:15
Sted:Grønnegade 10
Koordinatormøde 
torsdag 08-10-2020 - 16:30 - 18
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Foredrag: FNs Verdensmål 
tirsdag 06-10-2020 - 19-21
Sted:Via, Ceresbyen
Sang på Gaden 
torsdag 01-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
sang på Store Torv d. 1.10 aflyst 
torsdag 01-10-2020 - 15.00-15.30
Sted:aflyst
Debatmøde om klimaplan i Aarhus 
onsdag 30-09-2020 - 19-21:30
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Den grønne Ambassade 
fredag 25-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde 
torsdag 24-09-2020 - 15:30-18:30
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg
Møde i Klimaborgerrådet 
tirsdag 22-09-2020 - 19:00
Sted:Beboerhuset, Sølystgade
Koret mødes 
torsdag 17-09-2020 - 15:00 - 16:30
Sted:Monumentet i mindeparken
Koordinationsmøde 
torsdag 17-09-2020 - 16:30 - 17?
Sted:Monumentet i mindeparken
FÆLLESMØDE igen! 
torsdag 10-09-2020 - 15:30-18:00
Sted:Kulturhuset Kirkegårdsvej
Offentlig høringsmøde om mulig overdækning af banegraven 
tirsdag 08-09-2020 - 17:00 - 18:30
Sted:Virtuelt
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
tirsdag 08-09-2020 - 17-19
Sted:Dokk 1
Foredrag: Som gjaldt det livet 
mandag 07-09-2020 - 19-21
Sted:Dokk1
Den grønne Ambassade 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Folkets Klimamarch i Aarhus 
lørdag 05-09-2020 - 12:45 - 15:00
Sted:Den grønne Ambassade
Koordinatorerne møde 
torsdag 27-08-2020 - 15:30-18:30
Sted:hos Marianne (ikke zoom)
Aflysning af Fællesmøde 
torsdag 27-08-2020 - 15.30
Sted:
OPRÅB Demo mod Aarhus Klimaplan 
onsdag 26-08-2020 - 15:30
Sted:Rådhuset
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 04-08-2020 - 10-13
Sted:Væksthuset, Botanisk Have
Den grønne Ambassade 
lørdag 11-07-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 16-06-2020 - 15-16
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
Medlemsmøde for alle i BKa-Aarhus 
tirsdag 16-06-2020 - 16 - 18:30
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
BKa- indslag i klimateltet Plan B 
fredag 12-06-2020 - 10:30-11:20
Sted:Hos dig selv
Debatten på DR2 om klima 
torsdag 11-06-2020 - 20
Sted:Foran tvet
Klimatelt - Plan B 
torsdag 11-06-2020 - 9-19
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-06-2020 - 10-13
Sted:Risskov Havef. Have 9
Demonstration, Global Stop 5G Day 
lørdag 06-06-2020 - 13-16
Sted:Rådhuspladsen, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 02-06-2020 - 16-18
Sted:Botanisk Have
Koordinatormøde 
tirsdag 02-06-2020 - 13:30-15:30
Sted:Møllestien 48
Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus 
mandag 18-05-2020 - 20-22
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Naturmødet i Hirtshals 
torsdag 14-05-2020 -
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
onsdag 13-05-2020 - 10-13
Sted:Møllestien 48
Koordinationsggruppemøde 
lørdag 09-02-2013 - 17-18
Sted:Zoom
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Fredags Aktion 
lørdag 00:00:00 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen i Århus

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!