Links til undersider

Grundlag og organisation i Aarhusafdelingen
Referater

Fra os til verden

EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL.
2020 var et barskt år. Corona skabte en global krise, der lukkede hele samfund ned og stadig truer os.

2021 bliver ikke mindre barskt. For nu SKAL vi – samtidig - tage os af endnu større og langt alvorligere kriser: Klima og biodiversitetskrisen. Begge kriser truer planetens og menneskehedens fremtid inden for få årtier. Vi har ventet med at handle i 40 år, nu kan vi ikke længere vente. Vi må og skal handle - ikke lidt og forsigtigt, men passende dvs. fuldt og helt.

CORONA lærte os noget helt afgørende, vi kan bruge:

DET ER EN KRISE. Vi behandlede fra første færd corona som en krise: Ikke som noget vi kunne vælge, om vi ville gøre noget ved. Eller bare gøre ’lidt’ ved – det ’politisk realistiske’ – fx sende nogle få hjem. Vi indså at det var en krise, og adresserede den som sådan. Sådan må vi også gøre ift. klima og biodiversitet.

Når der er krise, sammenkalder man alle eksperter, sætter alt andet til side og accepterer at der er en ny virkelighed, man er nødt til at forholde sig til. I en krise HANDLER man, øjeblikkelig og straks, også selvom man ikke nødvendigvis har alle svarene og ved, hvordan man skal løse problemet. Man bruger de eksisterende løsninger, venter ikke på løsninger der måtte dukke op ’engang’ med henvisning til, at de måske bliver bedre eller billigere!

LYT TIL VIDENSKABEN. Vi lyttede til videnskaben. Ikke bare dér, hvor vi lige synes det passede os at lytte, men konsekvent. Det gjorde, at vi handlede rationelt og bedst mulig. Sådan bliver vi også nødt til at gøre i forhold til klimakrisen: Lytte til videnskaben, og gøre dét, den fortæller er nødvendigt. Videnskaben siger lige nu, at vi skal erklære klimaundtagelsestilstand, for vi og kloden er i en nødstilstand.

GØR DET NØDVENDIGE. Under coronakrisen gjorde vi dét, vi mente situationen krævede; - også selv om det indebar store, virkelig radikale ændringer, fx at vi simpelthen lukkede hele samfundet ned, indstillede næsten al handel, transport, kulturliv, al offentlig service bortset fra sundhed osv.

INGEN MIDDELVEJE. Sådan er vi også nødt til at behandle klimakrisen: Handle i overensstemmelse med omfanget af krisen. Ikke gå på kompromis. For der findes ikke en middelvej eller halve løsninger ift. klimakrisen – enten adresserer vi problemerne, sådan som de skal tackles, eller også gør vi ikke. Det sidste vil betyde, at vi overlader fremtidens generationer til helt urimeligt vanskelige livsvilkår.

FÅ BEFOLKNINGEN MED. Statsminister, alle ansvarlige ministre, videnskab tonede igen og igen op til pressemøder for at fortælle, hvad der nu skulle ske. Man tog det I DEN GRAD SERIØST. Særudsendelser / hele TV-fladen var fyldt med debat og handlemåder. Sådan må regeringen også gøre med klima og biodiversitet.

Og sådan må DR og TV2 også behandle klima og biodiversitet: Lad ’Klima’ være en del af ’Vejret’. En fast del af Nyhederne. Fortæl om handlemuligheder med de bedste eksempler fra hele verden. Lav ugentlige temaudsendelser og ”Klimakrisen – sådan gør vi”. Stands alle reklamer og erstat dem med rådgivning i bæredygtigt forbrug; reklamer har kun ét formål: øget forbrug, og det har kun én konsekvens: mere klimakrise.

Alle er nødt til at forstå nødvendigheden af sådanne skridt. Klima i TV og radio kan følges af fælles kurser for alle om bæredygtighed: Sådan kan vi gøre, hver især og sammen. Af borgermøder i alle kommuner: Hvad kan vi gøre, og hvem gør hvad.

For hvis befolkningen ikke forstår situationens alvor, så får vi ikke borgerne med på alle de nødvendige – og særdeles radikale - ting der må og skal ske nu. Og så får vi ikke politikerne - og da slet ikke erhvervslivet - med.

ANVEND DE NØDVENDIGE MIDLER. Under corona-krisen anvendte vi de midler, vi mente var nødvendige. Ved finanslovsforhandlingerne i 2019 og igen 2020 stillede regeringen nogle få mia. til rådighed for ekstra klimaindsats. Under coronakrisen brugte regeringen uden at blinke 300 mia. til genopretning af erhvervslivet.

Alt det kan vi lære af og bringe i spil, når vi skal omstille vore samfund til bæredygtige lokalsamfund og nationer. Og det haster fortæller FN’s klimapanel. Vi har et tiår, til vi begynder at overtræde de grænser, som vil få store afgørende globale økosystemer til at bryde sammen på måder, der ikke længere er muligt for mennesker at kontrollere.

ØKONOMIEN BESTEMMER ALT – ’ECONOMICS RULES THE WORLD’ (Kate Raworth, The Grand Financiel, april 2017)

Hvis klimaindsatsen skal lykkes, er vi tvunget til at gentænke vores økonomi - erhvervslivet og finanssektoren / lokalt, nationalt og globalt. Det er den, der ’bestemmer alt’ – mest uden vores viden og udenfor rampelyset. Vi er nødt til at indrette den, så den kan fungere inden for planetens grænser.

I dag er økonomien gearet til én og kun én ting: Vækst i omsætning (BNP). Som et middel til overskud for stadig færre, stadig større og mere globale selskaber. Og der er ikke indtænkt hensyn til hverken klima eller miljø, demokrati eller social lighed i dét.

Vi er nødt til at skabe en økonomi, der passer til det 21. århundrede og evner at forholde sig til vor tids største spørgsmål: Ekstrem ulighed. Klimaforandringer. Finanskriser. Tab af biodiversitet.
NEOLIBERALISMEN skabtes i slutningen af 1940erne som tankesæt (Mont Pelerin Society: The Neoliberal Story) og blev virkeliggjort i 1980erne og frem, med Reagan og Thatcher som fødselshjælpere og økonomen Morgan Freeman som teoretiker. Den gav verdenssamfundet en stærk fortælling som beskrev de økonomiske aktører med letforståelige, markante træk:

- MARKEDET er effektivt, så giv det frit løb og fjern alle barrierer
- STATEN er inkompetent, så lad den ikke blande sig
- HANDEL er win-win, så åben alle grænser og skab ’frihandel’
- FÆLLESEJE som andelsvirksomheder og kooperativer er tragiske og forældede, så sælg dem
- FINANSSEKTOREN er ufejlbarlig, så giv den frie tøjler

I 40 år har vi levet med den fortælling - denne økonomiske teori, neoliberalismen - praktiseret af de fleste regeringer og erhvervsliv verden over i en stadig mere global økonomi med stadig mere åbne markeder.

Men det er den form for økonomi, der har været drivkraft i den udvikling, som nu har skabt vores planetære og økologiske krise. Så hvis vi ikke ændrer både fortællingen og dens praksis – økonomien -, så ændrer vi i virkeligheden kun lidt og helt utilstrækkeligt. Et par eksempler på økonomiens klode-påvirkning:

- FOSSILINDUSTRIEN har solgt verden olie, kul og gas. Allerede i 1980erne vidste olieselskaber som Exxon, at det ville føre til klimakatastrofer, men vedblev af hensyn til indtjeningen. I dag satser store selskaber på at udbygge gasmarkedet i EU og globalt, selvom det er i strid med al videnskab, der siger vi skal holde de fossile brændstoffer i undergrunden.

- AGROINDUSTRIEN har solgt plantegifte og kunstgødning i mere end et halvt århundrede, verden over. Plantegifte ødelægger biodiversiteten. Kunstgødningen skaber strømme af Kvælstof (N) og Fosfor (P), der ødelægger vore økosystemer, ødelægger muldens organismer og udløser lattergas, N20, der er 300 gange stærkere end CO2.

- TRÆINDUSTRIEN som fælder de regnskove som kunne have lagret CO2 og er hjemsted for omfattende biodiversitet. Som forvandler al skov til produktionsskov med ringe biodiversitet (fx 98% i Danmark) og fælder træerne i udkantsområder til biomasse for de rige landes kraftvarmeværker.

- BIL-, LASTBILS-, FLY-, SKIBSINDUSTRIEN har opbygget og vedbliver i dag med transportformer, der er dybt klimaskadelige og helt ude af trit med hensyn til både ressourcer, klima og miljø.

- BYGGEINDUSTRIEN står for 40% af verdens CO2 udledninger, og bygger hvad der svarer til et Paris hver uge, året rundt, på hele kloden. Det øger CO2 udledningerne med 1% hvert år. Den største faktor i udledningerne er beton. Herhjemme fortsætter et firma som Portland med et udlede hvad der svarer til 2% af Danmarks samlede udledninger.

Alt sammen fordi vores økonomi er indrettet på penge, ikke mennesker. Det er økonomien som afgør om omstillingen vil lykkes. Det er her de virkelig store påvirkninger af natur og miljø sker, og her den virkelige magt til ændringer ligger.

Forbrugerne er økonomiens ’medskyldige’ – også vi er selvfølgelig nødt til at tage en del af ansvaret og ændre livsstil. Statslige indgreb er vigtige og nødvendige, men oftest kun reaktioner på de udviklinger, der allerede er skabt via økonomien og indtil videre sjældent tilstrækkelig til at sætte retning – dét foregå primært i økonomien.

DEN NYE FORTÆLLING – EN ØKONOMI INDEN FOR DE PLANETÆRE GRÆNSER

Den nye økonomi og erhvervsliv - det 21. århundredes økonomi - skal kunne fungere inden for til planetens grænser. Og økonomien må have et nyt formål: Fra vækst i BNP til vækst i TRIVSEL. - BNP siger intet om vores trivsel endsige om klodens trivsel.

’Økonomi’ er historisk og oprindeligt tænkt som redskab. Som det middel, hvormed vi producerer vores livsfornødenheder og dermed sikrer os livskvalitet. I dag har økonomien selvstændiggjort sig. Den er ikke længere redskab for mennesker, men vi er blevet dens redskab, i betydningen at vi indretter os på alle dens krav om tempo, globalisering, effektivisering, robotter, it osv.

De afgørende beslutninger foregår uden for demokratisk dialog, i selskabernes bestyrelser, fjernt fra de fleste menneskers indflydelse, selvom de har afgørende indflydelse på alles livsvilkår. Det må gentænkes, så økonomien igen bliver et redskab for livet, for trivsel. Og vi borgere genvinder indflydelsen.

Den britiske økonom Kate Raworth formulerer det såre enkelt: Økonomiens opgave i det 21. århundrede må være at tilfredsstille alles behov inden for planetens grænser – ”To meet the needs of all within the means of the planet”, https://www.kateraworth.com/doughnut/ .

På baggrund af studier af 50 års global klimaforskning definerede Stockholm Resilience Center i 2009 og 2015 i alt 9 områder af Jordens økosystemer som er altafgørende for livet på planeten. I dag har vi overskredet 4 af de 9 planetære grænser: / klima / biodiversitet / brugen af land (fældning af skove, omstilling til industrilandbrug) / strømmene af kvælstof og fosfor.

Fremtidens økonomi må derfor indrettes så vores produktion - og forbrugernes forbrug – holder sig inden for de planetære grænser. Det kræver en omstilling, som uden vores fælles samlede indsats – borgere, ngo’er, offentlig og private sektor - utvivlsomt vil gå både for langsomt og være aldeles utilstrækkelig.

DOUGHNUT ØKONOMIEN – OG ET AFGØRENDE SPØRGSMÅL

En sådan omstilling er i gang flere steder i verden. I Amsterdam og flere andre byer verden over arbejder man for at omstille til Doughnut-by. Doughnut-økonomien er en økonomi, der holder sig inden for de planetære grænser OG samtidig overholder det sociale fundament i form af FN’s 17 verdensmål.
Kate Raworth, personen og økonomen bag Doughnut-økonomien, ser Doughnut som et kompas for menneskelig adfærd og velstand, med to overordnede mål hvor økonomien er indrettet, så

1) Ingen skal falde under en rimelig levestandard i form af vand / mad / bolig / uddannelse / indkomst og arbejde / politisk indflydelse / social lighed / sundhed – det sociale fundament

2) Ingen skal overskride planetens grænser, for så presser vi planetens ud af dens balance og skaber klimasammenbrud – det økologiske loft
I dag er vi I Danmark - ja i verden - langt ude af balance. Milliarder af mennesker har stadig ikke adgang til de mest basale livsfornødenheder. Og alligevel har vi allerede overskredet planetens grænser.

For at fremme omstillingen har Amsterdam sammen med Raworth’s team formuleret ét overordnet spørgsmål, som danner udgangspunkt for hele indretningen af fremtidens økonomi. Det behandles gennem en række workshops, hvor borgerne formulerer deres input:

SPØRGSMÅLET LYDER - ”Hvordan kan byen/nationen blive et hjemsted for mennesker der trives, på et levested (habitat) der trives, mens vi respekterer alle menneskers livskvalitet and hele planetens sundhed?”

Spørgsmålet giver os 4 perspektiver, hvorigennem vi kan forstå enhver indsats og enhver aktivitet:

1. SOCIALT / LOKALT. Hvordan kan vi indrette os, så vi har et godt liv. Hvad skal der til ift. tilgængelige, sunde og billige boliger, fødevarer, vand, uddannelse osv.
Og hvor er vi nu? – dvs. hvad er udgangspunktet og status lige nu. Det giver en baseline / en ’selfie’ / et portræt af nuet, som danner afsæt for at formulere: Hvad skal der til for at komme derhen, hvor vi gerne vil være.

2. ØKOLOGISK / LOKALT. Hvad vil det betyde for din by / dit land at trives inden for dens naturlige grænser. Hvad om byen var lige så generøs og resilient som det vilde land i naturen uden for byen. Hvordan kan din bys landskab med dens parker pladser, torve, hustage og -facader designes til at binde lige så meget CO2 som skoven uden for. Til at huse lige så meget biodiversitet / opsamle lige så meget vand / rense og køle lige så meget luft / osv. som skoven uden for.
Med andre ord: Hvordan kan vi efterligne naturens økosystemer i vores indretning af ikke-naturen: Byen / Nationen.

Og eftersom ethvert land, enhver by i ethvert samfund er dybt forbundet med mennesker og steder på hele kloden så rejser sig de næste to tilsvarende perspektiver for enhver omstilling og indsats:

3. ØKOLOGISK / GLOBALT perspektiv: Hvordan kan vores land/by respektere hele planetens sundhed. Tænk på al tøj, fødevarer, elektronik, forbrugergoder, byggematerialer osv. som hvert år importeres til vores byer/vores land – og de affaldsstrømme som flyder ud.

Tænk på alle de indlejrede Jordens ressourcer, CO2, vandforbrug, alt det træ, alle de mineraler og metaller, al den kunstgødning og landområders omstillinger til plantager etc. som er anvendt i disse varers fremstilling.

Kan vi gøre det på en anden måde, som belaster andre mennesker og lande - og kloden - langt mindre?
Hvad gør vi i dag? Og hvad skal der til for at gøre det på den måde, vi mener er bedre?

4. SOCIALT / GLOBALT perspektiv: Hvad vil det kræve at respektere alle menneskers velbefindende hhv. trivsel? Igen: Tænk på al den elektronik, de forbrugsgoder, fødevarer etc. som bringes til dit land / din by hvert år. Og alt det arbejde, som medgik til at fremstille det, til at plukke, beskære, så, høste, sy, pakke, transportere osv. varerne. Og det affald det skaber.

Hvordan kan vi indrette vores forbrug og produktion – lige fra forvaltninger, til erhvervsliv, indbyggere og ngo’er – så vores forbrug respekterer arbejdende mennesker over hele kloden i disse forsyningskæder.
Tilsammen giver de 4 perspektiver et holistisk perspektiv på de udfordringer og muligheder som møder os i omstillingen.

EN BYS BOLIGER OG BYGGERI SOM EKSEMPEL

Med et eksempel fra Amsterdam: Boliger er en mangelvare. Især økonomisk overkommelige boliger. Men hvis man bare bygger flere boliger, som man plejer, vil det medføre øget udledning af drivhusgasser. Og dermed øge Amsterdams negative bidrag til klimakrisen.

I stedet forsøger man at bygge, så byen og dens bygninger:

/ Binder CO2 / mindsker luftforurening / mindsker affald / undgår misbrug af landarealer / konstruerer husene så de indlejrer og lagrer CO2 / opfanger, høster og anvender energi fra solen gennem havebrug på roof-top tagflader og solpaneler / understøtter biodiversitet og nicher af wild-lifes i husfacader.

Man skaber cirkulære boliger, som understøtter fællesskaber og skaber boliger til overkommelige priser for mange flere. Sørger for at materialerne er sunde og økologiske, og at byggeprocesserne genererer arbejdsmiljøvenlige, sunde jobs. Så byggematerialer produceres med hensyn til alle arbejdende i forsyningskæden verden over.
Således tjener de 4 perspektiver som redskaber for at formulere en vision, der konkret kan bruges til at konkretisere og uddybe vores veje til et bæredygtigt samfund.

DE STORE SPØRGSMÅL FOR 2021

I 2021 er de store spørgsmål:

Hvad gør vi for at alle forstår situationens alvor nu, hvor sandet er på vej ud af timeglasset?

Hvordan tager vi konkrete og passende radikale hensyn til os selv, vores børn og kommende generationer – som borgere og civilsamfund, regering og erhvervsliv – gennem radikale omstillinger? Og standser al greenwashing og tomme skåltaler.

Hvordan kommer vi fra en kultur og en livsstil med overforbrug og jagt på ting, med selvrealisering, prestigejagt og underholdning som afgud, til en kultur hvor alle handler ansvarligt og med omsorg for alle øvrige?

HVIS VI VIL, SÅ KAN VI. Men vi kan kun sammen. Og ved at være mindst ligeså målbevidste, som da vi reagerede på corona.

40 år er gået uden handling. Vi har et lille tiår til at handle i.

Lad 2021 blive det år, hvor handlingerne starter for alvor.
Godt nytår.

Bedste hilsner Niels Aagaard

Der er brugt diverse film, podcasts og animationer fra Kate Raworths hjemmeside https://www.kateraworth.com/

Billedet viser de planetære grænser yderst og hvor de er overskredet. Verdensmålene vises inderst og hvor vi ikke lever op til dette sociale fundament.
- Aarhus - 31-12-2020

Set af 393

Alle Indlæg
Aktion på gågaden i Århus d. 19. november kl. 14-16.Hanne Chone - Aarhus - 16-10-2021
DemonstrationLisbeth Sørensen - Aarhus - 15-10-2021
blokade på Strøget i Århus, fredag 15. oktober kl ca 13Eddy Thomsen - Aarhus - 10-10-2021
Fredags aktion i Århus Thyra Bavngård - Aarhus - 6-10-2021
Bedsteforældrenes fredagsaktion den 17.september 2021 i AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-9-2021
ÅBENT BREV TIL BYRÅDET – AARHUS ER PÅ VEJ TIL 100% GREENWASHING - Aarhus - 22-3-2021
17 AMERIKANSKE NGOER TIL AARHUS BORGMESTER: STOP MED AT FÆLDE VORES SKOVE FOR AT FYRE MED TRÆER I AARHUS FJERNVARME - Aarhus - 19-3-2021
PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL - Aarhus - 18-3-2021
MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM - Aarhus - 11-3-2021
FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE) - Aarhus - 3-3-2021
Jeg ville ønske, at vi tog fejl...Gordon Vahle - Aarhus - 16-2-2021
Orientering fra Klimapolitisk gruppe - Aarhus - 14-1-2021
EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL. - Aarhus - 31-12-2020
Aarhus klimaplan som PixibogGordon Vahle - Aarhus - 3-11-2020
Anbefaling: Bliv klog på klimaet den 3. november kl. 20Gordon Vahle - Aarhus - 22-10-2020
”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
Bedsteforældre i flok til Folketingets åbningGordon Vahle - Aarhus - 5-10-2020
Aarhus klimaplan rager jer! Lyt med den 30. september kl. 19!Gordon Vahle - Aarhus - 29-9-2020
DEBATAFTEN OM AARHUS KLIMAPLAN - Aarhus - 17-9-2020
Opdragelse til livsmod og bæredygtighed - Aarhus - 14-9-2020
KLIMAPLAN for et BÆREDYGTIGT AARHUS - Aarhus - 26-8-2020
OPRÅB – NU er der brug for ALLE !Birgitte Saviera - Aarhus - 24-8-2020
Klimakor aflystMarianne Christesen - Aarhus - 10-8-2020
Debatmøde om klimaplan 18. august ER AFLYSTGordon Vahle - Aarhus - 31-7-2020
KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen - Aarhus - 12-7-2020
Et historisk øjeblik: I går blev der dannet et Klimaborgerråd i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 25-6-2020
Link til BKas deltagelse i Klimateltet 2020Gordon Vahle - Aarhus - 17-6-2020
BEDSTEFORÆLDRENES KLIMAAKTION I AARHUS HAR LAVET DENNE SANG OM BALTIC PIPE OG NORDSØOLIEN - INGEN 8. UDBUDSRUNDE ! - Aarhus - 17-6-2020
2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I, - Aarhus - 14-6-2020
Plan for udbygning af vedvarende energi i Aarhus - Aarhus - 11-6-2020
Tre hektiske klimadageGordon Vahle - Aarhus - 10-6-2020
Virtuelt Folkemøde - Plan B - Aarhus - 8-6-2020
KAJAK DEMONSTRATION I MORGEN 29. MAJ KL. 11 MOD BALTIC PIPE - STØT BORGERFORSLAGET OM ANNULLER BALTIC PIPE - Aarhus - 28-5-2020
REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE - Aarhus - 24-5-2020
5 AFGØRENDE PRINCIPPER FOR EN ØKONOMI EFTER VÆKSTEN - Aarhus - 22-5-2020
Bæredygtig Trafik i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 20-5-2020
Vil du sparre om de 13 partnerskaberGordon Vahle - Aarhus - 16-5-2020
Nyt borgerforslag vil stoppe Baltic PipeGordon Vahle - Aarhus - 11-5-2020
Klimakoret - SommerfugleeffektenGordon Vahle - Aarhus - 4-5-2020
Kalender
Vidensgruppemøde  
mandag 25-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Næste møde afholdes mandag 25. oktober. Alle velkomne.
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
mandag 01-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Møde mellem gruppe-koordinatorerne
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 09-11-2021 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30 Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
tirsdag 30-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4
Møde mellem gruppekoordinatorer
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 09-12-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30. Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Tidligere opslag

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 12-10-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Hvordan dækker vi fremtidens energibehov i Aarhus? 
torsdag 07-10-2021 - 17-19
Sted:Rampen Dokk 1
Møde i vidensgruppen 
onsdag 06-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Koordinationsmøde  
mandag 04-10-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 01-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
God kamp! Kommunalvalg 2021 - Vælgermøde 
tirsdag 28-09-2021 - 19-22
Sted:Rådhushallen Aarhus
Dejlig er Jordens Dag 
søndag 26-09-2021 - 15-1730
Sted:Domen på Aarhus havn, Inge Lehmansgade 2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 24-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 17-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 16-09-2021 - 14:30 - 18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.1
Respekt for naturen 
onsdag 15-09-2021 - 14:30 -16:30
Sted:Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
Møde i vidensgruppen 
fredag 10-09-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
onsdag 08-09-2021 - 17-19
Sted:Dokk1
Koordinationsmøde  
tirsdag 07-09-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimafolkemødet 
torsdag 02-09-2021 -
Sted:Kulturøpladsen, Middelfart
Hop i havet - for havets skyld 
søndag 22-08-2021 - 10-12
Sted:Fortevej 113, 8240 Risskov Ved Bellevue Strandpark
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 12-08-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde  
onsdag 04-08-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Fællesmøde 
tirsdag 22-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Borgermøde om klimavenlig transport 
lørdag 19-06-2021 - 13:30-15:30
Sted:Dokk 1, Aarhus, Rampen
Program for årets Klimafolkemøde offentliggøres 
tirsdag 15-06-2021 - 10:00
Sted:Klimafolkemødets hjemmeside/nyhedsbrev
Koordinationsmøde 
mandag 14-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Videns- og foredragsgruppen 
fredag 11-06-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61
Reopening af Danmark for Målene 
fredag 04-06-2021 - 10-20
Sted:Bispetorvet Århus
Fællesmøde 
torsdag 27-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimademo: Klimakrisen er ikke glemt 
onsdag 26-05-2021 - 16-18
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i vidensgruppen 
torsdag 20-05-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Virtuelt borgermøde om udviklingsplan for Amtssygehuset 
torsdag 20-05-2021 - 17-1830
Sted:Microsoft Teams, se link
Koordinationsmøde 
mandag 17-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Møde i videns- og foredragsgruppen 
tirsdag 04-05-2021 - 13-1430
Sted:Zoom
Klimamarch for en CO2 afgift i Danmark - Århus 
lørdag 24-04-2021 - 1430 - 1530
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i videns- og foredragsgruppen 
onsdag 21-04-2021 - 13:00
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 12-04-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 29-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Fællesmøde Aflyst 
onsdag 24-03-2021 -
Sted:Ukendt
Koordinationsmøde 
fredag 19-03-2021 - 13-15
Sted:Zoom
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 01-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Vidensgruppemøde i Århus 
torsdag 25-02-2021 - 16-17
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 22-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
torsdag 18-02-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 15-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 25-01-2021 -
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 18-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 11-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 17-12-2020 - 15:30-17:30
Sted:Vides ikke
Go green with Aarhus - virtuel konference 
onsdag 09-12-2020 - 9-12
Sted:Hjemme hos dig
Koordinatormøde - Sang AFLYST 
torsdag 03-12-2020 - 14:00 - 17:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 26-11-2020 - 15:00 - 17:30
Sted:Forslag
Koordinatorgruppemøde - sang AFLYST 
torsdag 12-11-2020 - 16:00 -18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 0
Aflyst Sang på St Torv Hør sommerfuglesangen! 
torsdag 12-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
tirsdag 10-11-2020 - 19-21
Sted:Grønnegade 10
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 10-11-2020 - 17-19
Sted:Grønnegade 10
AFLYST Sang på Store Torv 
torsdag 05-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
AFLYST Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
torsdag 05-11-2020 - 12:00
Sted:fairbar, Klostertovet 6
Kampen om klimaet 
tirsdag 03-11-2020 - 20:00-20:30
Sted:Hos dig selv
Sang på Gaden AFLYST 
fredag 23-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde Bemærk ændret tidspunkt 
torsdag 22-10-2020 - 16:00-18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Sang på Gaden 
torsdag 15-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 12-10-2020 - 10-12
Sted:Gl. Kirkevej 128, Hjortshøj
Sang FLYTTET til Møllestien 
torsdag 08-10-2020 - 15-16:15
Sted:Grønnegade 10
Koordinatormøde 
torsdag 08-10-2020 - 16:30 - 18
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Foredrag: FNs Verdensmål 
tirsdag 06-10-2020 - 19-21
Sted:Via, Ceresbyen
Sang på Gaden 
torsdag 01-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
sang på Store Torv d. 1.10 aflyst 
torsdag 01-10-2020 - 15.00-15.30
Sted:aflyst
Debatmøde om klimaplan i Aarhus 
onsdag 30-09-2020 - 19-21:30
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Den grønne Ambassade 
fredag 25-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde 
torsdag 24-09-2020 - 15:30-18:30
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg
Møde i Klimaborgerrådet 
tirsdag 22-09-2020 - 19:00
Sted:Beboerhuset, Sølystgade
Koret mødes 
torsdag 17-09-2020 - 15:00 - 16:30
Sted:Monumentet i mindeparken
Koordinationsmøde 
torsdag 17-09-2020 - 16:30 - 17?
Sted:Monumentet i mindeparken
FÆLLESMØDE igen! 
torsdag 10-09-2020 - 15:30-18:00
Sted:Kulturhuset Kirkegårdsvej
Offentlig høringsmøde om mulig overdækning af banegraven 
tirsdag 08-09-2020 - 17:00 - 18:30
Sted:Virtuelt
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
tirsdag 08-09-2020 - 17-19
Sted:Dokk 1
Foredrag: Som gjaldt det livet 
mandag 07-09-2020 - 19-21
Sted:Dokk1
Den grønne Ambassade 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Folkets Klimamarch i Aarhus 
lørdag 05-09-2020 - 12:45 - 15:00
Sted:Den grønne Ambassade
Koordinatorerne møde 
torsdag 27-08-2020 - 15:30-18:30
Sted:hos Marianne (ikke zoom)
Aflysning af Fællesmøde 
torsdag 27-08-2020 - 15.30
Sted:
OPRÅB Demo mod Aarhus Klimaplan 
onsdag 26-08-2020 - 15:30
Sted:Rådhuset
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 04-08-2020 - 10-13
Sted:Væksthuset, Botanisk Have
Den grønne Ambassade 
lørdag 11-07-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 16-06-2020 - 15-16
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
Medlemsmøde for alle i BKa-Aarhus 
tirsdag 16-06-2020 - 16 - 18:30
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
BKa- indslag i klimateltet Plan B 
fredag 12-06-2020 - 10:30-11:20
Sted:Hos dig selv
Debatten på DR2 om klima 
torsdag 11-06-2020 - 20
Sted:Foran tvet
Klimatelt - Plan B 
torsdag 11-06-2020 - 9-19
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-06-2020 - 10-13
Sted:Risskov Havef. Have 9
Demonstration, Global Stop 5G Day 
lørdag 06-06-2020 - 13-16
Sted:Rådhuspladsen, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 02-06-2020 - 16-18
Sted:Botanisk Have
Koordinatormøde 
tirsdag 02-06-2020 - 13:30-15:30
Sted:Møllestien 48
Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus 
mandag 18-05-2020 - 20-22
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Naturmødet i Hirtshals 
torsdag 14-05-2020 -
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
onsdag 13-05-2020 - 10-13
Sted:Møllestien 48
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!