Links til undersider

Grundlag og organisation i Aarhusafdelingen
Referater

Fra os til verden

2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I,
Filmen er fortalt af en far der rejser verden rundt for at finde de bedste måder at afbøde klimakrisen og dens konsekvenser på.

Fremtiden er katastrofer. Stigende hav, orkaner, isen der smelter, oversvømmelser, tørke og ørken. Sult og 2-300 millioner klimaflygtninge. Men vi kan skabe en anden fremtid, hvis vi vil.

I denne australske film tager en far rundt i verden for at vise sin datter, hvordan vi på alle vigtigste områder kan forhindre eller afbøde de værste katastrofer og skabe en fremtid der er værd at leve i.

Baseret på de løsninger som allerede findes i dag fortæller han, hvordan tingene kan se ud i 2040, hvis vi indfører og udvikler disse løsninger. Her er nogle af hovedpointerne fra en film der giver håb.

ENERGIEN BLIVER FOLKE EJET OG LOKAL

Filmen fortæller om Energiforsyning til lokalsamfund skabt i decentrale solcelleanlæg. Bygget op fra de enkelte huse og landsbyer, koblet sammen i lokale mikronetværk, styret af lokalsamfundets befolkning, koblet sammen så vi bruger hinandens overskudsenergi.

Pludselig er borgernes energinet landets primære energiforsyning. Farvel til afhængigheden af store, privatejede energiforsyningsselskaber, som kun tænker i penge og flytter overskud til fjerne selskaber. Overskuddet fra vores energi går til lokalområdet og dets opbygning og omstilling.

Batterier bliver billige, solceller bliver anbragt overalt på husfacader og i alle vinduer. Folk som arbejder i den fossile industri får støtte og bliver hjulpet til omskoling, til grønne jobs. Pengene tages fx fra de 10 mio. dollars I MINUTTET, som verdens regeringer i dag støtter den fossile industri med.

DOUGHNUT ØKONOMIEN – EN KLIMAVENLIG ØKONOMI

Kate Raworth fortæller om en anden form for økonomi, doughnut økonomien, hvor vi i fællesskab sikrer at alle har nok af de daglige livsfornødenheder – mad, vand, uddannelse, boliger etc. En økonomi, hvor vi samtidig producerer vores varer på måder, der holder sig inden for planetens grænser – de 9 planetære grænser.

Når vi overskrider disse grænser destruerer vi klimaet, biodiversiteten, mulden, skovene, vandressourcerne, økosystemerne, havene - forudsætningerne for vores eget og alt liv. Det har vi gjort igennem årtier, nu skal vi tilbage inden for grænserne.

I dag er det én procent af verdens befolkning, der indkasserer al overskud fra produktionen. Vores økonomi i dag skaber en massiv ulighed mellem rig og fattig, hvor det er ganske få der styrer verdens økonomi – fødevarer, energi, transport.

I fremtiden vælger vi at deles om overskuddet, decentralisere beslutninger og hjælpes om at holde al økonomi inden for de nødvendige grænser.

TRANSPORT

En ny mobilitet, hvor vi erstatter det at eje biler med det at deles om og låne biler. De nuværende 2 milliarder (fossile) personbiler – som truer med at blive til 3 mia. i 2040 - erstattes af førerløse el-biler, som vi deles om og samkører i, med el fra sol og vind. Når du har brugt bilen, kan den næste køre videre i den. Når du skal hjem er der en ny bil nær dig.

Vi får kun brug for ganske få parkeringspladser i byerne. Det giver plads til grøn by med træer, dyrkningshaver, plads til fodgængere, cyklister, til steder for samvær. Byerne skifter karakter. Presset på vejene, trængslen, støjen, luftforureningen, de endeløse bilkøer forsvinder. 2/3 af LA bruges for eksempel til parkeringspladser og veje.

Den ekstra plads i byerne kan bruges til at opbygge netværk af genfremstillingsværksteder og -industrier, skabe en cirkulær økonomi med bl.a. netværk af reparationscafeer. Det kan også anvendes til at skabe grønne områder og en biodivers by, hvor husfacader og tage er plantet til med træer, buske og planter , med byhaver på hustagene.

Byer kan i 2040 bliver byer med ro, med plads til dyr, til børn og leg.

FØDEVAREFORSYNINGEN

Verdens kemiske industrilandbrug er i dag en af de største CO2 udledere – står for 33% af al CO2. Men landbruget kan omlægges til andre dyrkningsformer, hvor de både opsuger og lagrer co2. Så de bliver en del af løsningen i stedet for en del af problemet. Landbrugene kan ende med at blive netto-lagrere af CO2.

Det er mulighederne, hvis vi formår at omstille landbruget væk fra det industrialiserede landbrug baseret på monokultur.

Regenerative landbrug kan standse udledningen af CO2. Og i stedet lagre CO2 i jorden. Skabe frugtbar muld i stedet for den sammenpressede næringsfattige jord, vi kender fra monokulturen. Den er ikke særlig frugtbar eller næringsrig og rammes meget let af muldflugt, fordi jorden ikke hænger sammen, som sund jord gør det.

Industrilandbrugets jord er ikke god til at opsuge, holde på og anvende regnvandet. I stedet udvaskes jorden og dens næringsstoffer - kunstgødning, pesticider, round up til vandløb, hvor det skaber forurening og fiskedød. Det betyder at vigtigt drikkevand, som mange steder er en mangelvare, går til spilde.

Alt det kan vi gøre på helt andre måder. Industrilandbruget plejer at sige, at de garanterer os mod sult og fødevaremangel. Men industrilandbruget producerer i virkeligheden kun 20% af verdens fødevarer, resten 70-80% produceres af verdens mange små landbrugere.

Og det meste af det, det industrielle landbrug producerer, er majs og soja som anvendes til dyrefoder, for at producere kød.

Vi kan omlægge fødevareproduktionen, så vi producerer meget mindre kød og spiser meget mere plantebaseret kost. Til gengæld kan vi anvende kvæg, får etc. til at gøde og afgræsse vore græsmarker, hvor de er med til at gøre jorden frugtbar.

Og vi kan nøjes med at spise kød fra dyr opfostret på regenerative landbrug. I de konventionelle landbrug spiser køerne industriproduceret hvede - hvilket er kunstigt og unaturligt for dyrene – og i næste række for os, som spiser kødet.
I det regenerative landbrug spiser de mange slags græsser direkte fra markerne.

Og vi kan indrette landbruget med skovlandbrug (agroforestry), hvor man dyrker mange slags afgrøder samtidig i stedet for det industrielle monokulturelle landbrug. Det øger biodiversiteten og genopbygger mulden.

Vi kan med andre ord både påvirke klimaet, biodiversiteten, øge fødevarernes kvalitet, skabe mere sundhed, passe på det dyrebare vand og skabe mere lighed ved at understøtte denne slags småbrug verden over.

HAVET KAN HJÆLPE MED FØDEVAREFORSYNING og CO2 LAGRING.

Filmen fortæller hvordan vi kan indrette os med marin permakultur, som skaber forudsætninger for at havet kan regenerere sig selv.

93% af den globale opvarmning opsuges af havene, og så bliver havet varmere. Det skader livet i havet, fx kan koralrevene kun tåle en meget lille opvarmning før de dør. Og så dør al det liv som er knyttet til koralrev.

Havene optager også hovedparten af den CO2, vi udsender. Men CO2 er en syre, som gør havene mere syreholdige. Det skader alt liv i havet, fx alle de skalddyr, som nu får svært ved at danne skal, fordi syren eroderer kalken i skjold, skal, kløer etc.
Vi mister livet i havet. Og når havet bliver varmere og mere surt truer det mange fiskearter. Havet har brug for vores hjælp til at komme sig.

MARIN PERMAKULTUR – AT GENOPBYGGE HAVET

Marin Permakultur genopretter cirkulationen i havet og får næringen ført rundt til de planter, som har brug for næring, fx ved at få det kølige, næringsrige vand som ligger nederst i kystnære havområder bragt op i cirkulation øverst til planterne, så de kan bruge næringen.

Mellem Australien og USA er der 100 millioner km2 havørken, hvor man kan dyrke marin permakultur. Vi kan faktisk genoprette livet i de subtropiske have, genoprette fiskenes levesteder og dermed fiskeriet.

Det kan man fx gøre ved at dyrke tang. Tang kan bruges til mange formål, fx til mad, dyrefoder, fibre, (til tøj fx), gødning og biobrændsel. Tang opsuger CO2 fra havvandet og gør havet basisk igen. Tang opbygger biodiversiteten og er levested for fisk. Det renser og filtrerer vandet.

Tang er næringsrig – det er rige på protein og andre næringsstoffer, den indeholder omega-3, anti-oxidanter, EPA, DHA, fytonnæringsstoffer m.m.

Tang kan opsuge CO2 fra atmosfæren. Blæretang fx vokser en halv meget om dagen og den kan blive 50 meter lang. Det er dén hurtigst voksende plante i verden. Og den kan trække anseelige mængder af CO2 ud af atmosfæren – flere tusinde tons kulstof per kvadratkilometer årligt.

Marin Permakultur er en måde at genopbygge havet på. Dyrke det, give det de bedste betingelser for at komme til live igen. Permakulturen genopretter cirkulationen i havet og får næringen ført rundt til de planter, som har brug for næring.

Det handler om at genopbygge fundamentet for vores civilisation. Hvis land og hav bliver ødelagt, så har vi ingen civilisation.

Når industrialiseringen af landbrug og fiskeri destruer både land og hav, så mister vi selve fundamentet for føden fra jorden og fra havet og dermed for civilisationen. Det overlever næppe mange, når klimakrisen samtidig raser.

VI KAN SKABE EN FÆLLES VISION, EN DREJEBOG FOR OMSTILLINGEN. - VI STEDET FOR AT REGERINGER FORSØGER AT AFBØDE KATASTROFER KAN VI SAMMEN OFFENSIVT OPBYGGE BÆREDYGTIGHED OG FOREBYGGE KRISERNE

- Så selv om temperaturen vil sige de næste 20 år, selv om havniveauet fortsætter med at stige næste 20 år, så vil nogle lande formå at tilpasse sig på nye, kreative måder.

Opvarmningen vil skabe store områder med ørken og tørke, og det vil skabe sult og tvinge millioner til at flygte. Og det vil skabe konflikter og krige.

Men forestil dig at havmarker, bevidst genopdyrkning af havets ressourcer og genetablering af havets rigdomme, kan generere den føde, som kan afbøde megen af den sult.

Kate Raworth siger i filmen:
”I stedet for at regeringer blot reaktivt forsøger at afværge katastroferne bør vi handle proaktivt, offensivt. Alle samfundskræfter må arbejde offensivt sammen for en ny vision. Vi har brug for at regeringer sammen med civilsamfund, virksomheder, det offentlige i fællesskab opbygger en ny vision, som forebygger kriserne og vise nye veje.”

Investeringer i marin permakultur overalt i verden kan skabe masser af jobs. Masser af føde og hjælpe os med at mindske kødforbruget. Det kan genopbygge havet. Trække CO2 ud af atmosfæren. Genopbygge biodiversitet.

Marin permakultur kan være med til at sætte gang i lokale økonomier verden over. I Afrika, Asien, Latinamerika, overalt.
”Marin permakultur kan alene brødføde 10 mia. mennesker”, fortæller den interviewede.

Se filmen. Føl håbet. Vær med til at realisere disse ting, så der er en fremtid, som er værd at leve i.

Bedste hilsner Niels
Det Fælles Bedste

Her er linket til filmen https://www.dr.dk/drtv/program/2040-_-filmen-om-fremtiden_183651?fbclid=IwAR3HUgRi572X7aYzZ6AbYKmAjPGD0Gp27cMl9h-YCv0WVH1NOZ86Y8fCwlU
- Aarhus - 14-6-2020

Set af 389

Alle Indlæg
Aktion på gågaden i Århus d. 19. november kl. 14-16.Hanne Chone - Aarhus - 16-10-2021
DemonstrationLisbeth Sørensen - Aarhus - 15-10-2021
blokade på Strøget i Århus, fredag 15. oktober kl ca 13Eddy Thomsen - Aarhus - 10-10-2021
Fredags aktion i Århus Thyra Bavngård - Aarhus - 6-10-2021
Bedsteforældrenes fredagsaktion den 17.september 2021 i AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-9-2021
ÅBENT BREV TIL BYRÅDET – AARHUS ER PÅ VEJ TIL 100% GREENWASHING - Aarhus - 22-3-2021
17 AMERIKANSKE NGOER TIL AARHUS BORGMESTER: STOP MED AT FÆLDE VORES SKOVE FOR AT FYRE MED TRÆER I AARHUS FJERNVARME - Aarhus - 19-3-2021
PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL - Aarhus - 18-3-2021
MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM - Aarhus - 11-3-2021
FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE) - Aarhus - 3-3-2021
Jeg ville ønske, at vi tog fejl...Gordon Vahle - Aarhus - 16-2-2021
Orientering fra Klimapolitisk gruppe - Aarhus - 14-1-2021
EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL. - Aarhus - 31-12-2020
Aarhus klimaplan som PixibogGordon Vahle - Aarhus - 3-11-2020
Anbefaling: Bliv klog på klimaet den 3. november kl. 20Gordon Vahle - Aarhus - 22-10-2020
”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
Bedsteforældre i flok til Folketingets åbningGordon Vahle - Aarhus - 5-10-2020
Aarhus klimaplan rager jer! Lyt med den 30. september kl. 19!Gordon Vahle - Aarhus - 29-9-2020
DEBATAFTEN OM AARHUS KLIMAPLAN - Aarhus - 17-9-2020
Opdragelse til livsmod og bæredygtighed - Aarhus - 14-9-2020
KLIMAPLAN for et BÆREDYGTIGT AARHUS - Aarhus - 26-8-2020
OPRÅB – NU er der brug for ALLE !Birgitte Saviera - Aarhus - 24-8-2020
Klimakor aflystMarianne Christesen - Aarhus - 10-8-2020
Debatmøde om klimaplan 18. august ER AFLYSTGordon Vahle - Aarhus - 31-7-2020
KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen - Aarhus - 12-7-2020
Et historisk øjeblik: I går blev der dannet et Klimaborgerråd i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 25-6-2020
Link til BKas deltagelse i Klimateltet 2020Gordon Vahle - Aarhus - 17-6-2020
BEDSTEFORÆLDRENES KLIMAAKTION I AARHUS HAR LAVET DENNE SANG OM BALTIC PIPE OG NORDSØOLIEN - INGEN 8. UDBUDSRUNDE ! - Aarhus - 17-6-2020
2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I, - Aarhus - 14-6-2020
Plan for udbygning af vedvarende energi i Aarhus - Aarhus - 11-6-2020
Tre hektiske klimadageGordon Vahle - Aarhus - 10-6-2020
Virtuelt Folkemøde - Plan B - Aarhus - 8-6-2020
KAJAK DEMONSTRATION I MORGEN 29. MAJ KL. 11 MOD BALTIC PIPE - STØT BORGERFORSLAGET OM ANNULLER BALTIC PIPE - Aarhus - 28-5-2020
REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE - Aarhus - 24-5-2020
5 AFGØRENDE PRINCIPPER FOR EN ØKONOMI EFTER VÆKSTEN - Aarhus - 22-5-2020
Bæredygtig Trafik i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 20-5-2020
Vil du sparre om de 13 partnerskaberGordon Vahle - Aarhus - 16-5-2020
Nyt borgerforslag vil stoppe Baltic PipeGordon Vahle - Aarhus - 11-5-2020
Klimakoret - SommerfugleeffektenGordon Vahle - Aarhus - 4-5-2020
Kalender
Vidensgruppemøde  
mandag 25-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Næste møde afholdes mandag 25. oktober. Alle velkomne.
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
mandag 01-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Møde mellem gruppe-koordinatorerne
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 09-11-2021 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30 Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
tirsdag 30-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4
Møde mellem gruppekoordinatorer
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 09-12-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30. Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Tidligere opslag

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 12-10-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Hvordan dækker vi fremtidens energibehov i Aarhus? 
torsdag 07-10-2021 - 17-19
Sted:Rampen Dokk 1
Møde i vidensgruppen 
onsdag 06-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Koordinationsmøde  
mandag 04-10-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 01-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
God kamp! Kommunalvalg 2021 - Vælgermøde 
tirsdag 28-09-2021 - 19-22
Sted:Rådhushallen Aarhus
Dejlig er Jordens Dag 
søndag 26-09-2021 - 15-1730
Sted:Domen på Aarhus havn, Inge Lehmansgade 2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 24-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 17-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 16-09-2021 - 14:30 - 18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.1
Respekt for naturen 
onsdag 15-09-2021 - 14:30 -16:30
Sted:Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
Møde i vidensgruppen 
fredag 10-09-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
onsdag 08-09-2021 - 17-19
Sted:Dokk1
Koordinationsmøde  
tirsdag 07-09-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimafolkemødet 
torsdag 02-09-2021 -
Sted:Kulturøpladsen, Middelfart
Hop i havet - for havets skyld 
søndag 22-08-2021 - 10-12
Sted:Fortevej 113, 8240 Risskov Ved Bellevue Strandpark
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 12-08-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde  
onsdag 04-08-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Fællesmøde 
tirsdag 22-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Borgermøde om klimavenlig transport 
lørdag 19-06-2021 - 13:30-15:30
Sted:Dokk 1, Aarhus, Rampen
Program for årets Klimafolkemøde offentliggøres 
tirsdag 15-06-2021 - 10:00
Sted:Klimafolkemødets hjemmeside/nyhedsbrev
Koordinationsmøde 
mandag 14-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Videns- og foredragsgruppen 
fredag 11-06-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61
Reopening af Danmark for Målene 
fredag 04-06-2021 - 10-20
Sted:Bispetorvet Århus
Fællesmøde 
torsdag 27-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimademo: Klimakrisen er ikke glemt 
onsdag 26-05-2021 - 16-18
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i vidensgruppen 
torsdag 20-05-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Virtuelt borgermøde om udviklingsplan for Amtssygehuset 
torsdag 20-05-2021 - 17-1830
Sted:Microsoft Teams, se link
Koordinationsmøde 
mandag 17-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Møde i videns- og foredragsgruppen 
tirsdag 04-05-2021 - 13-1430
Sted:Zoom
Klimamarch for en CO2 afgift i Danmark - Århus 
lørdag 24-04-2021 - 1430 - 1530
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i videns- og foredragsgruppen 
onsdag 21-04-2021 - 13:00
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 12-04-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 29-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Fællesmøde Aflyst 
onsdag 24-03-2021 -
Sted:Ukendt
Koordinationsmøde 
fredag 19-03-2021 - 13-15
Sted:Zoom
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 01-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Vidensgruppemøde i Århus 
torsdag 25-02-2021 - 16-17
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 22-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
torsdag 18-02-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 15-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 25-01-2021 -
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 18-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 11-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 17-12-2020 - 15:30-17:30
Sted:Vides ikke
Go green with Aarhus - virtuel konference 
onsdag 09-12-2020 - 9-12
Sted:Hjemme hos dig
Koordinatormøde - Sang AFLYST 
torsdag 03-12-2020 - 14:00 - 17:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 26-11-2020 - 15:00 - 17:30
Sted:Forslag
Koordinatorgruppemøde - sang AFLYST 
torsdag 12-11-2020 - 16:00 -18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 0
Aflyst Sang på St Torv Hør sommerfuglesangen! 
torsdag 12-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
tirsdag 10-11-2020 - 19-21
Sted:Grønnegade 10
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 10-11-2020 - 17-19
Sted:Grønnegade 10
AFLYST Sang på Store Torv 
torsdag 05-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
AFLYST Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
torsdag 05-11-2020 - 12:00
Sted:fairbar, Klostertovet 6
Kampen om klimaet 
tirsdag 03-11-2020 - 20:00-20:30
Sted:Hos dig selv
Sang på Gaden AFLYST 
fredag 23-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde Bemærk ændret tidspunkt 
torsdag 22-10-2020 - 16:00-18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Sang på Gaden 
torsdag 15-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 12-10-2020 - 10-12
Sted:Gl. Kirkevej 128, Hjortshøj
Sang FLYTTET til Møllestien 
torsdag 08-10-2020 - 15-16:15
Sted:Grønnegade 10
Koordinatormøde 
torsdag 08-10-2020 - 16:30 - 18
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Foredrag: FNs Verdensmål 
tirsdag 06-10-2020 - 19-21
Sted:Via, Ceresbyen
Sang på Gaden 
torsdag 01-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
sang på Store Torv d. 1.10 aflyst 
torsdag 01-10-2020 - 15.00-15.30
Sted:aflyst
Debatmøde om klimaplan i Aarhus 
onsdag 30-09-2020 - 19-21:30
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Den grønne Ambassade 
fredag 25-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde 
torsdag 24-09-2020 - 15:30-18:30
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg
Møde i Klimaborgerrådet 
tirsdag 22-09-2020 - 19:00
Sted:Beboerhuset, Sølystgade
Koret mødes 
torsdag 17-09-2020 - 15:00 - 16:30
Sted:Monumentet i mindeparken
Koordinationsmøde 
torsdag 17-09-2020 - 16:30 - 17?
Sted:Monumentet i mindeparken
FÆLLESMØDE igen! 
torsdag 10-09-2020 - 15:30-18:00
Sted:Kulturhuset Kirkegårdsvej
Offentlig høringsmøde om mulig overdækning af banegraven 
tirsdag 08-09-2020 - 17:00 - 18:30
Sted:Virtuelt
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
tirsdag 08-09-2020 - 17-19
Sted:Dokk 1
Foredrag: Som gjaldt det livet 
mandag 07-09-2020 - 19-21
Sted:Dokk1
Den grønne Ambassade 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Folkets Klimamarch i Aarhus 
lørdag 05-09-2020 - 12:45 - 15:00
Sted:Den grønne Ambassade
Koordinatorerne møde 
torsdag 27-08-2020 - 15:30-18:30
Sted:hos Marianne (ikke zoom)
Aflysning af Fællesmøde 
torsdag 27-08-2020 - 15.30
Sted:
OPRÅB Demo mod Aarhus Klimaplan 
onsdag 26-08-2020 - 15:30
Sted:Rådhuset
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 04-08-2020 - 10-13
Sted:Væksthuset, Botanisk Have
Den grønne Ambassade 
lørdag 11-07-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 16-06-2020 - 15-16
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
Medlemsmøde for alle i BKa-Aarhus 
tirsdag 16-06-2020 - 16 - 18:30
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
BKa- indslag i klimateltet Plan B 
fredag 12-06-2020 - 10:30-11:20
Sted:Hos dig selv
Debatten på DR2 om klima 
torsdag 11-06-2020 - 20
Sted:Foran tvet
Klimatelt - Plan B 
torsdag 11-06-2020 - 9-19
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-06-2020 - 10-13
Sted:Risskov Havef. Have 9
Demonstration, Global Stop 5G Day 
lørdag 06-06-2020 - 13-16
Sted:Rådhuspladsen, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 02-06-2020 - 16-18
Sted:Botanisk Have
Koordinatormøde 
tirsdag 02-06-2020 - 13:30-15:30
Sted:Møllestien 48
Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus 
mandag 18-05-2020 - 20-22
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Naturmødet i Hirtshals 
torsdag 14-05-2020 -
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
onsdag 13-05-2020 - 10-13
Sted:Møllestien 48
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!