Links til undersider

Grundlag og organisation i Aarhusafdelingen
Referater

Fra os til verden

REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE
For at leve op til klimalovens målsætning om 70 procents CO2-reduktion i 2030 skal der på mindre end ti år præsteres CO2-reduktioner på 19 millioner ton i årlig udledning.

I onsdags præsenterede regeringen et klimaudspil, som når 2 mio. tons reduktion, uden at fortælle hvordan man vil nå resten. Og uden at sige, hvad delmålet for 2025 er, som ellers aftalt.

Klimaudspillet er med andre ord kun en tiendel af vejen, hvis 2030 målet skal nås. Mildt sagt langt fra at være en klimaplan for gennemførelse af målet om 70% CO2 reduktion.

Det er indtil videre et mørklagt blindspil, hvor forligspartierne skal gætte på, om det samlede resultat har den mindste chance for at nå 70% i 2030, hvad der skal ske i de kommende klimaudspil (regeringen siger der kommer flere efter sommer) og hvor langt man vil nå, inden for hvilke sektorer. Det virker som almindelig politisk forhandlings- og salamitaktik, hvor man skal se, hvor lidt man kan nøjes med, i stedet for hvor meget man kan komme igennem med.

Hvis regeringen skal tvinges til at handle langt mere klimaansvarligt, skal klimabevægelsen gå på gaderne og debatten blomstre i den kommende tid.
Udspillet fra i onsdags har elementer, der går i den rigtige retning – ros for det. Men det samlede billede er (udspillet gennemgås nedenfor),

- at det er alt for lidt, alt for langsomt - noget kommer først engang i fremtiden
- det er alt for uhåndgribeligt - noget er teknologi der først skal udvikles, hvis resultat man af samme grund ikke kender
- og nok så vigtigt: I virkeligheden er det mest af alt indgreb, der retter sig mod at kunne fortsætte væksten og vores overforbrugende livsstil.
- Klimaudspillet er langt hen tilskud til erhvervslivet, uden ret mange perspektiver for andet end at erstatte fossil energi med grøn energi. Det er fint i sig selv, men det mangler fuldstændigt perspektivet fra den langt større omstilling af vores produktion og livsstil.

ALT DET, MAN IKKE GØR NOGET VED

Og så er der dét, man har udeladt: Fx er der ingen indgreb eller krav til landbruget, til vejtrafikken eller luftfarten – tre centrale sektorer, der alle har store og stigende udledninger i tiden frem til coronanedlukningen.

Landbruget står for 33% af al CO2 udledning, når importen medtages. Transporten står samlet for 29%. Byggesektoren, der er en af de store klimasyndere, får tiltag i den rigtige retning, men meget forsigtige og helt utilstrækkelige.

Der er ingen indgreb over for vores forbrug, vores adfærd og vaner. Danskernes gennemsnitsforbrug er så betydeligt, at der skal 4,3 klode til at genskabe ressourcerne, men der en én. Vi skal omlægge forbruget radikalt, og især de rigeste 10-20% skal omlægge forbrugsvaner massivt, for det er her, det helt store forbrug og dermed CO2-træk stammer fra. Forbruget er end ikke nævnt.

Tilsvarende er der ingen indgreb i forhold til fortsat vækst. Tilsyneladende skal alt fortsætte med mere forbrug, mere produktion, mere handel, større betonbyer, mere skibsfart, motorveje, broer, datacentre, gasrørsledninger osv. – uden anden ende end den, naturen sætter i form af katastrofer, opbrugte ressourcer og klimakriser.

CO2 AFGIFTEN DER BLEV VÆK

Forslaget om en CO2 afgift - som Klimarådet, en række tænketanke, økonomer, forskergrupper og ngo’er har foreslået - har regeringen forkastet med bemærkninger om at det var en ”Georg-Gearløs- agtig model” (Dan Jørgensen i interview med Børsen).

Her har man trodset den økonomiske fagkundskab og i stedet lyttet til erhvervslobbyen fra Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer og Dansk Erhverv, som mener at den grønne omstilling skal betales af almindelige skatteydere via statstilskud, topskattelettelser og såkaldte velfærdsreformer.
Vi har få år til at reducere CO2 udledningerne i. Det er nødvendigt at være ambitiøs. Regeringen har lige under coronakrisen vist, hvordan det skal gøres. Nu er det tid til at behandle den langt større og langt alvorligere klimakrise mindst lige så håndfast.
Indtil videre har regering og Folketing brugt i omegnen af 300 milliarder på erhvervsstøtte som genopretning efter coronakrisen – det er modigt og der var ingen smalle steder.

Men man har gjort det UDEN overhovedet at stille krav om at disse penge blev anvendt til grøn omstilling. Nu vil regeringen med sit klimaudspil bruge mindre end en 1/100 af dette beløb på den langt større krise.

Det er sagt ofte: Der er brug for modige politikere, der tør handle - også på klima. Og hvis ikke politikerne selv kan gøre det nødvendige, så må klimabevægelserne presse resultater igennem.

MED TING DER PEGER I DEN RIGTIGE RETNING

Udspillet består af 6 dele:

1. TO ENERGIØER med havvindmøller, der skal levere hver 2GW grøn strøm (med plads til udvidelser), den ene i Nordsøen, den anden i Østersøen. Det svarer til mere end alle danske husstandes årlige forbrug.

Udbygningen af VE er vigtig, men den må kobles sammen med en reduktion og omstilling af energiforbruget generelt. Ellers risikerer vi at udbygningen kun kommer til at dække væksten og de nye energibehov til fx 5G og den accelererende datatrafik, anlæggelsen af 5 store datacentre, el-biler, varmepumper, industri- og forbrugsvækst.
Klimakrisen handler også om en ressourcekrise, hvor vi er på vej til at opbruge jordens ressourcer. Det ville klæde udspillet at fortælle, hvor mange ressourcer der skal anvendes på de 2 energiøer og hvor meget CO2 udledning, produktionen og driften af de to øer, vil betyde.

2. FREMTIDENS GRØNNE TEKNOLOGIER:

Grønne brændstoffer og fangst af CO2. Regeringen vil afsætte 400 mio. årligt til at indfange og lagre CO2. Den teknik består af to dele: CCS (carbon capture storage) som opfanger CO2 fx ved affalds- og fjernvarmeanlæg og lagrer den i undergrunden. Og CCU (carbon capture utilisation) som laver fx brændstof ud af CO2, man har opfanget. Det lyder genialt, virkeligheden er desværre mindre gloriøs.

Teknikken med at opfange og lagre i undergrunden er kun på vej. Forskere og udviklere siger at det kan tage ’årtier’ før det er i brug i stor skala. Samtidig er i sagens natur selve forudsætningen for at opfange CO2’en at man stadig har store, centrale anlæg som UDLEDER helst meget CO2. Man kan derfor hurtigt komme til at binde sig til fx biomasseanlæg. Eller fortsat affaldsafbrænding.

OG temmelig afgørende: CCS er meget dyre anlæg. Man risikerer derfor at satsning på mcarbon capture går i stedet for satsninger på at anvende naturen i form af skov og beplantninger m.m.m. At man ikke bruger de nødvendige midler på at plante ny skov, begrønne og beplante byer, huse og haver, undlader at omlægge landbruget m.m. Til fordel for en dyr og indtil videre ikke tilstrækkelig udviklet teknologi.

Den anden teknik, CCU eller Power to X, PtX, består i at lave såkaldt grønt brændstof. Omdanne vindenergi til brint og omdanne brinten til ’grønt’ brændstof. Det kan bruges til fly og skibe samt til tung vejtransport (lastbiler). Det er en teknologi, der er på vej, men hvor de førende inden for fly og skibstransport fortæller, at det kun er ved at være klar til 2030. Det er altså ikke her vi skal hente de helt store CO2 reduktioner inden 2030. Og det var opgaven: 70% reduktion til 2030.

3. GRØN OMSTILLING AF INDUSTRIEN

Forslag om: Energieffektivisering og omstilling til grøn strøm i industrien. 900 mio. afsættes til det 2020-2024. Plus 100 mio. stigende til 230 mio. årligt fra 2025 til såkaldt biogas og grønne gasser. Det er ren industristøtte. Uden krav om bæredygtighed i det, man producerer i øvrigt. Du kan producere cement, våben, olie, reklame osv. og få støtte. Fint, men temmelig perspektivløst i lyset af situationens alvor.

4. ENERGIRENOVERINGER.

Energieffektivisering og -renovering i industri og bygninger. Fint. Skal bl.a. give et bedre datagrundlag. Også fint.

Klimaudspillet refererer her til den ’grønne’ boligaftale om at anvende 30 mia. til energirenoveringer af almene sektor. En oplagt god ide. Men ikke noget, som skyldes selve klimaudspillet.

Men man går udenom alt det svære: Fx at begynde at stille egentlige krav til, hvilke materialer boliger bygges af. Man undlader også at stille krav til størrelsen på nybygninger – i dag er fx et nyt parcelhus gnsm. på 250 m2. Man undlader en bredere energirenovering af den eksisterende boligmasse (udover dele af den almene boligsektor).

Man stiller heller ikke krav ift. selve anlægsfasen, dvs. produktionsprocessen, hvor bygninger opføres (brug af fossile maskiner, processer og køretøjer). Og indtil videre ingen specifikke krav til den efterfølgende energiforbrug ved anvendelsen af boliger.

Det er med andre ord et meget forsigtigt udspil, uden større visioner eller retninger for indsatsen.

5. GRØN VARME – FORMENTLIG SNARERE VARM LUFT

Man vil bruge grøn varme frem for kul, olie og gas. Fint. Den grønne varme skal komme fra elektriske varmepumper, overskudsvarme fra datacentre og biomasseanlæg. Det har man villet i mange år. Det store spring vil være om man bibeholder biomasse.

Kun få timer efter at Energistyrelsen forleden udkom med en ”analyse” af, at biomasse ikke bare er bæredygtigt udsendte Dan Jørgensen en pressemeddelelse om, at ministeriet vil indføre en skelnen mellem bæredygtig og ikke-bæredygtig biomasse.

De sidste par år har der været en stadig hårdere kritik af den omfattende brug af biomasse. Concito, Rådet for Grøn omstilling, Klimarådet, FN og et stigende antal europæiske forskergrupper har sagt: Det er ikke bæredygtigt.

Biomasse handler som bekendt om at fælde skove, der kunne have opsuget og lagret CO2, fortrinsvis i andre dele af verden, transportere træerne på CO2 udledende skibe til Danmark hvor træmassen afbrændes - og udleder CO2. Det kan et stigende antal almindelige mennesker og forskere godt se ikke er helt bæredygtigt.

Hovedargumentet FOR biomassen har været at man genplantede træ, som så ville opsuge CO2. Men hvis du fælder et 90 år gammelt bødetræ, skal du nyplante 244 træer og vente 20 år før de opsuger ligeså meget CO2, som det træ du fældede. Det tager årtier at opsuge det samme. Og det er en tid, vi ikke længere har. Derfor skal fjernvarme undgå biomasse og gå over til fx jordvarme.

Når Dan Jørgensens siger at regeringen vil stille lovkrav til bæredygtig biomasse, så kan man frygte at det eneste formål er at kunne blive ved med at bruge biomasse. Og stække kritikken. For den har lydt stadig hårdere rundt omkring. At det bliver ord, som ingen rolle spiller i virkeligheden.

Hvordan vil man sikre sig, at fjerne udenlandske firmaer genplanter nye træer (og i tilstrækkeligt omfang, hvilket i praksis er et voldsomt stort krav), at de kun bruger ’resttræ’, eller bevarer biodiversitet i skovene? Hvordan vil man sikre sig at den samlede opsugning fra nyplantede træer er så langt stærkere end udledningen af CO2 – det er helt enkelt urealistisk.

Men det betyder formentlig at samtlige kommuner vil fortsætte med at anvende biomasse – og regne CO2 udledningen for nul. Med henvisning til regeringens lov om ”Bæredygtig biomasse”. Det har intet med grøn varme at gøre – det er varm luft.

I Altinget 20. maj siger Jørgen Henningsen, der er seniorrådgiver ved CONCITO, at man kan frygte, regeringen bare ophøjer den hidtidige brancheaftale med Dansk Energi og Fjernvarme til lov.

Men den brancheaftale handler overhovedet ikke om biomassens bæredygtighed ift. klima og hvor meget CO2 der udledes. Den handler alene om ’bæredygtigt skovbrug’, dvs. måden, man holder skov på. Det siger blot AT der skal genplantes, men ikke HVOR MEGET, for brancheaftalen forholder sig netop ikke til CO2 udledninger og klima. Det er lidt ligesom når landbruget har en forening, der kalder sig ’Bæredygtigt Landbrug’. Det handler ikke om klima - kun om penge.

Så vi kan risikere, at regeringen bare greenwasher noget, som i virkeligheden ikke er bæredygtigt.

6. GRØN AFFALDSSEKTOR

Oplagt god ide, - fx i stedet for at brænde kolossale mængder plastik af, så at sortere det og genbruge det. I lyset af, hvor mange år, vi har brugt på at sige at vi skal sortere affald, gøre det langt mere, genbruge ressourcerne frem for at afbrænde dem, så kunne man måske forvente noget (endnu) mere perspektivrigt.
*
Fx at klimaudspillet indeholdt lovændringer som i praksis reducerer affaldsmængderne i en grad, så selve princippet om at afbrænde vores alt for store affaldsmængder udfases til fordel for udstrakt genbrug. At affald udfases. Kombineret med væsentlige indgreb over for vækst og et fortsat alt for stort forbrug, der er selve forudsætningen for vores enorme affaldsmængder.

VIGTIGHEDEN AF AT TAGE FAT PÅ DANSKERNES ALMINDELIGE LEVEVIS

Jens Friis Lund, der er professor i politisk økologi på Københavns Universitet siger meget rigtigt:

”Det (visse positive ting i klimaudspillet, naa) ændrer dog ikke ved vigtigheden af, at regeringen også snart tager fat på tiltag, som vil ændre borgernes adfærd. Danskerne har nemlig et af verdens største CO2-aftryk.” (Information 22. maj 2020, ”Regeringens klimaplan er en spæd start”, Martin Bahn). Og han siger videre:

»Det her flugter alt sammen med en linje om, at vi skal reducere via teknologiske fremskridt, og at det ikke kommer til at påvirke den almindelige danskers levevis. Men jeg er bange for, at vi ikke kan reducere nok på den måde i forhold til den udfordring, som vi står overfor.«

»Politikerne bør melde klart ud, at vi kommer til at skulle forandre den måde, vi lever og bor og transporterer os selv på, hvis vi skal afbøde klimaforandringerne,« siger Jens Friis Lund.
Både Jens Friis Lund og klimaforskeren Sebastian Mernild (hovedforfatter til den store rapport fra FN’s klimapanel) kritiserer samtidig, at regeringen ikke nævner transport- og landbrugsområdet i dagens udspil.

»Det virker til, at regeringen venter med at tage fat på de mere udfordrende virkemidler og store diskussioner, så den kan få sat mindre ting på skinner. Men de to områder er store knaster, som udleder rigtig store mængder drivhusgasser, så man skal til at finde ud af, hvad man gør med dem,« siger Sebastian Mernild (citeret fra Inf. 22.5., sammesteds).
Alt for lidt og alt for langsomt – det er to ting, som selvsagt var uacceptable, men ’næsten’ til at leve med i 1990erne, da man troede at have tid nok. Men i dag er det ikke længere bare i nærheden af ok.

Jørgen Steen Nielsen opsummerer meget fint kritikken af regeringens klimaudspil sådan:

”Summen af samtlige forslag i regeringsudspillet er altså kun nok til – hvis det hele lykkes – at bringe Danmark en tiendedel af vejen til den manglende CO2 reduktion i 2030. Hvordan parterne skal kunne forhandle sig til enighed om de præsenterede udspil uden at kende ni tiendeddele af den samlede, nødvendige indsatsplan, må guderne vide.” (Inf. 22. maj 2020, ”De unge bliver svigtet”).

METTE KRIDT SKOENE – 5. JUNI FORAN CHRISTIANSBORG

Forleden skrev blå og røde ungdomspartier et fælles indlæg i Information (19. maj 2020). Syv repræsentanter for vidt forskellige politiske retninger skrev et fælles opråb til regeringen om at tage klimakrisen alvorligt. Gøre noget i stedet for at forhale processerne. Indføre en CO2 afgift som anbefalet af Klimarådet - de kaldte det ”en nødvendighed for at komme i mål”. Og tage de unge med i beslutningerne.

”Vi skal væk fra børnebordet og ind i beslutningslokalerne, så ungdommens visioner om et grønnere samfund kan blive til virkelighed”, sagde de bl.a. Vi ønsker en ’generationsintegration’.

”I ungdommen ønsker vi at være med til at træffe beslutningerne om, hvordan fremtidens samfund skal se ud.” Det er den ungdom regeringen er i gang med at svigte ved ikke at handle tilstrækkeligt.

Den 5. juni demonstrerer klimabevægelserne / befolkningen ved at sætte tomme (børne)sko på slotspladsen ved Christiansborg. Overskriften er som arbejdstitel ”Mette kridt skoene”.

Håber der komme mange.
Bh
Niels Aagaard

Foto: Danske unge til ’Green Friday’ på Christiansborg Slotsplads i København fredag den 29. november 2019. Philip Davali/Ritzau Scanpix
- Aarhus - 24-5-2020

Set af 388

Alle Indlæg
Aktion på gågaden i Århus d. 19. november kl. 14-16.Hanne Chone - Aarhus - 16-10-2021
DemonstrationLisbeth Sørensen - Aarhus - 15-10-2021
blokade på Strøget i Århus, fredag 15. oktober kl ca 13Eddy Thomsen - Aarhus - 10-10-2021
Fredags aktion i Århus Thyra Bavngård - Aarhus - 6-10-2021
Bedsteforældrenes fredagsaktion den 17.september 2021 i AarhusLisbeth Sørensen - Aarhus - 10-9-2021
ÅBENT BREV TIL BYRÅDET – AARHUS ER PÅ VEJ TIL 100% GREENWASHING - Aarhus - 22-3-2021
17 AMERIKANSKE NGOER TIL AARHUS BORGMESTER: STOP MED AT FÆLDE VORES SKOVE FOR AT FYRE MED TRÆER I AARHUS FJERNVARME - Aarhus - 19-3-2021
PORTRÆT AF AARHUS CO2 UDLEDNINGER OG TRIVSEL - Aarhus - 18-3-2021
MER GAS FRA DAN JØRGENSEN – REGERINGEN BINDER EN HEL LANDSDEL TIL SORT FOSSIL ENERGI MANGE ÅR FREM - Aarhus - 11-3-2021
FREMTIDENS GRØNNE AARHUS - VISION FOR VERDENS BED´STE LILLE STORBY (OG KOMMUNE) - Aarhus - 3-3-2021
Jeg ville ønske, at vi tog fejl...Gordon Vahle - Aarhus - 16-2-2021
Orientering fra Klimapolitisk gruppe - Aarhus - 14-1-2021
EN ALTERNATIV NYTÅRSTALE - FRA CORONA TIL KLIMA. FRA SORT TIL GRØN ØKONOMI. FRA VÆKST TIL TRIVSEL. - Aarhus - 31-12-2020
Aarhus klimaplan som PixibogGordon Vahle - Aarhus - 3-11-2020
Anbefaling: Bliv klog på klimaet den 3. november kl. 20Gordon Vahle - Aarhus - 22-10-2020
”REGERINGEN GAMBLER MED VORES FREMTID”Gordon Vahle - Aarhus - 8-10-2020
Bedsteforældre i flok til Folketingets åbningGordon Vahle - Aarhus - 5-10-2020
Aarhus klimaplan rager jer! Lyt med den 30. september kl. 19!Gordon Vahle - Aarhus - 29-9-2020
DEBATAFTEN OM AARHUS KLIMAPLAN - Aarhus - 17-9-2020
Opdragelse til livsmod og bæredygtighed - Aarhus - 14-9-2020
KLIMAPLAN for et BÆREDYGTIGT AARHUS - Aarhus - 26-8-2020
OPRÅB – NU er der brug for ALLE !Birgitte Saviera - Aarhus - 24-8-2020
Klimakor aflystMarianne Christesen - Aarhus - 10-8-2020
Debatmøde om klimaplan 18. august ER AFLYSTGordon Vahle - Aarhus - 31-7-2020
KLimastrategi-seminar 2020, arrangeret af Klimabevægelsen - Aarhus - 12-7-2020
Et historisk øjeblik: I går blev der dannet et Klimaborgerråd i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 25-6-2020
Link til BKas deltagelse i Klimateltet 2020Gordon Vahle - Aarhus - 17-6-2020
BEDSTEFORÆLDRENES KLIMAAKTION I AARHUS HAR LAVET DENNE SANG OM BALTIC PIPE OG NORDSØOLIEN - INGEN 8. UDBUDSRUNDE ! - Aarhus - 17-6-2020
2040 – SPÆNDENDE, INSPIRERENDE FILM OM HVORDAN VI KAN SKABE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I, - Aarhus - 14-6-2020
Plan for udbygning af vedvarende energi i Aarhus - Aarhus - 11-6-2020
Tre hektiske klimadageGordon Vahle - Aarhus - 10-6-2020
Virtuelt Folkemøde - Plan B - Aarhus - 8-6-2020
KAJAK DEMONSTRATION I MORGEN 29. MAJ KL. 11 MOD BALTIC PIPE - STØT BORGERFORSLAGET OM ANNULLER BALTIC PIPE - Aarhus - 28-5-2020
REGERINGENS KLIMAPLAN – HVIS VI FORTSÆTTER SÅDAN, SÅ NÅR VI DET IKKE - Aarhus - 24-5-2020
5 AFGØRENDE PRINCIPPER FOR EN ØKONOMI EFTER VÆKSTEN - Aarhus - 22-5-2020
Bæredygtig Trafik i AarhusGordon Vahle - Aarhus - 20-5-2020
Vil du sparre om de 13 partnerskaberGordon Vahle - Aarhus - 16-5-2020
Nyt borgerforslag vil stoppe Baltic PipeGordon Vahle - Aarhus - 11-5-2020
Klimakoret - SommerfugleeffektenGordon Vahle - Aarhus - 4-5-2020
Kalender
Vidensgruppemøde  
mandag 25-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Næste møde afholdes mandag 25. oktober. Alle velkomne.
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Anne Grethe Hansen Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
mandag 01-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Møde mellem gruppe-koordinatorerne
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 09-11-2021 - 14:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30 Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Koordinationsmøde  
tirsdag 30-11-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 4
Møde mellem gruppekoordinatorer
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 09-12-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Sangere og musikere møder 14:30. Fællesmødet starter kl. 16:00
 
Arrangør: BKa Aarhus, oprettet af Afdeling: Aarhus

Tidligere opslag

Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
tirsdag 12-10-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale lokale 1.1
Hvordan dækker vi fremtidens energibehov i Aarhus? 
torsdag 07-10-2021 - 17-19
Sted:Rampen Dokk 1
Møde i vidensgruppen 
onsdag 06-10-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Koordinationsmøde  
mandag 04-10-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 01-10-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
God kamp! Kommunalvalg 2021 - Vælgermøde 
tirsdag 28-09-2021 - 19-22
Sted:Rådhushallen Aarhus
Dejlig er Jordens Dag 
søndag 26-09-2021 - 15-1730
Sted:Domen på Aarhus havn, Inge Lehmansgade 2
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 24-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Bedsteforældrenes fredagsaktion 
fredag 17-09-2021 - 12-13
Sted:Rådhuspladsen Århus
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 16-09-2021 - 14:30 - 18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.1
Respekt for naturen 
onsdag 15-09-2021 - 14:30 -16:30
Sted:Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C
Møde i vidensgruppen 
fredag 10-09-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
onsdag 08-09-2021 - 17-19
Sted:Dokk1
Koordinationsmøde  
tirsdag 07-09-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Klimafolkemødet 
torsdag 02-09-2021 -
Sted:Kulturøpladsen, Middelfart
Hop i havet - for havets skyld 
søndag 22-08-2021 - 10-12
Sted:Fortevej 113, 8240 Risskov Ved Bellevue Strandpark
Sanggruppe efterfulgt af fællesmøde 
torsdag 12-08-2021 - 14:30 -18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.4
Koordinationsmøde  
onsdag 04-08-2021 - 16:30-18:00
Sted:Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, lokale 1.2
Fællesmøde 
tirsdag 22-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Borgermøde om klimavenlig transport 
lørdag 19-06-2021 - 13:30-15:30
Sted:Dokk 1, Aarhus, Rampen
Program for årets Klimafolkemøde offentliggøres 
tirsdag 15-06-2021 - 10:00
Sted:Klimafolkemødets hjemmeside/nyhedsbrev
Koordinationsmøde 
mandag 14-06-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Videns- og foredragsgruppen 
fredag 11-06-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61
Reopening af Danmark for Målene 
fredag 04-06-2021 - 10-20
Sted:Bispetorvet Århus
Fællesmøde 
torsdag 27-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimademo: Klimakrisen er ikke glemt 
onsdag 26-05-2021 - 16-18
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i vidensgruppen 
torsdag 20-05-2021 - 13-15
Sted:Jerngårdens fælleshus, Ole Rømersgade 61, Århus C
Virtuelt borgermøde om udviklingsplan for Amtssygehuset 
torsdag 20-05-2021 - 17-1830
Sted:Microsoft Teams, se link
Koordinationsmøde 
mandag 17-05-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Møde i videns- og foredragsgruppen 
tirsdag 04-05-2021 - 13-1430
Sted:Zoom
Klimamarch for en CO2 afgift i Danmark - Århus 
lørdag 24-04-2021 - 1430 - 1530
Sted:Rådhuspladsen Århus
Møde i videns- og foredragsgruppen 
onsdag 21-04-2021 - 13:00
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 12-04-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 29-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Fællesmøde Aflyst 
onsdag 24-03-2021 -
Sted:Ukendt
Koordinationsmøde 
fredag 19-03-2021 - 13-15
Sted:Zoom
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde 
mandag 01-03-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Vidensgruppemøde i Århus 
torsdag 25-02-2021 - 16-17
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 22-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
torsdag 18-02-2021 - 19-21
Sted:Zoom
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 15-02-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 25-01-2021 -
Sted:Zoom
Fællesmøde AFLYST 
mandag 18-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.1
Koordinationsmøde AFLYST 
mandag 11-01-2021 - 16-18
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg, lokale 1.4
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 17-12-2020 - 15:30-17:30
Sted:Vides ikke
Go green with Aarhus - virtuel konference 
onsdag 09-12-2020 - 9-12
Sted:Hjemme hos dig
Koordinatormøde - Sang AFLYST 
torsdag 03-12-2020 - 14:00 - 17:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Fællesmøde AFLYST 
torsdag 26-11-2020 - 15:00 - 17:30
Sted:Forslag
Koordinatorgruppemøde - sang AFLYST 
torsdag 12-11-2020 - 16:00 -18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 0
Aflyst Sang på St Torv Hør sommerfuglesangen! 
torsdag 12-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
tirsdag 10-11-2020 - 19-21
Sted:Grønnegade 10
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 10-11-2020 - 17-19
Sted:Grønnegade 10
AFLYST Sang på Store Torv 
torsdag 05-11-2020 - 15:00
Sted:St. Torv, Aarhus
AFLYST Inspirationsmøde om høringssvar til kommunens klimaplan 
torsdag 05-11-2020 - 12:00
Sted:fairbar, Klostertovet 6
Kampen om klimaet 
tirsdag 03-11-2020 - 20:00-20:30
Sted:Hos dig selv
Sang på Gaden AFLYST 
fredag 23-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde Bemærk ændret tidspunkt 
torsdag 22-10-2020 - 16:00-18:00
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Sang på Gaden 
torsdag 15-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 12-10-2020 - 10-12
Sted:Gl. Kirkevej 128, Hjortshøj
Sang FLYTTET til Møllestien 
torsdag 08-10-2020 - 15-16:15
Sted:Grønnegade 10
Koordinatormøde 
torsdag 08-10-2020 - 16:30 - 18
Sted:Møllestien, Grønnegade 10
Foredrag: FNs Verdensmål 
tirsdag 06-10-2020 - 19-21
Sted:Via, Ceresbyen
Sang på Gaden 
torsdag 01-10-2020 - 15-16
Sted:St. Torv, Aarhus
sang på Store Torv d. 1.10 aflyst 
torsdag 01-10-2020 - 15.00-15.30
Sted:aflyst
Debatmøde om klimaplan i Aarhus 
onsdag 30-09-2020 - 19-21:30
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Den grønne Ambassade 
fredag 25-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Fællesmøde 
torsdag 24-09-2020 - 15:30-18:30
Sted:Frivillighuset lokalcenter Trøjborg
Møde i Klimaborgerrådet 
tirsdag 22-09-2020 - 19:00
Sted:Beboerhuset, Sølystgade
Koret mødes 
torsdag 17-09-2020 - 15:00 - 16:30
Sted:Monumentet i mindeparken
Koordinationsmøde 
torsdag 17-09-2020 - 16:30 - 17?
Sted:Monumentet i mindeparken
FÆLLESMØDE igen! 
torsdag 10-09-2020 - 15:30-18:00
Sted:Kulturhuset Kirkegårdsvej
Offentlig høringsmøde om mulig overdækning af banegraven 
tirsdag 08-09-2020 - 17:00 - 18:30
Sted:Virtuelt
Skal vi vænne os til 40 grader om sommeren - i skyggen? 
tirsdag 08-09-2020 - 17-19
Sted:Dokk 1
Foredrag: Som gjaldt det livet 
mandag 07-09-2020 - 19-21
Sted:Dokk1
Den grønne Ambassade 
lørdag 05-09-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Folkets Klimamarch i Aarhus 
lørdag 05-09-2020 - 12:45 - 15:00
Sted:Den grønne Ambassade
Koordinatorerne møde 
torsdag 27-08-2020 - 15:30-18:30
Sted:hos Marianne (ikke zoom)
Aflysning af Fællesmøde 
torsdag 27-08-2020 - 15.30
Sted:
OPRÅB Demo mod Aarhus Klimaplan 
onsdag 26-08-2020 - 15:30
Sted:Rådhuset
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
tirsdag 04-08-2020 - 10-13
Sted:Væksthuset, Botanisk Have
Den grønne Ambassade 
lørdag 11-07-2020 -
Sted:St. Torv, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 16-06-2020 - 15-16
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
Medlemsmøde for alle i BKa-Aarhus 
tirsdag 16-06-2020 - 16 - 18:30
Sted:Gl. Kirkevej 116A, Hjortshøj
BKa- indslag i klimateltet Plan B 
fredag 12-06-2020 - 10:30-11:20
Sted:Hos dig selv
Debatten på DR2 om klima 
torsdag 11-06-2020 - 20
Sted:Foran tvet
Klimatelt - Plan B 
torsdag 11-06-2020 - 9-19
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
mandag 08-06-2020 - 10-13
Sted:Risskov Havef. Have 9
Demonstration, Global Stop 5G Day 
lørdag 06-06-2020 - 13-16
Sted:Rådhuspladsen, Aarhus
Sang- og musikgruppe 
tirsdag 02-06-2020 - 16-18
Sted:Botanisk Have
Koordinatormøde 
tirsdag 02-06-2020 - 13:30-15:30
Sted:Møllestien 48
Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus 
mandag 18-05-2020 - 20-22
Sted:FO-huset, Vester Allé 8
Naturmødet i Hirtshals 
torsdag 14-05-2020 -
Sted:Hos dig selv
Klimapolitisk Gruppe i Aarhus 
onsdag 13-05-2020 - 10-13
Sted:Møllestien 48
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken
Koret øver i Mindeparken 
lørdag 00:00:00 - 15.00-16.30
Sted:Monumentet, Mindeparken

 

Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt kontakt@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
Webmaster: webmaster@bedsteforaeldrenesklimaaktion.dk
- Vi bruger ikke cookies, og samler ikke oplysninger om dig eller smider annoncer i hovedet på dig. Det kunne vi ikke finde på!